Sökning: "Extended gamma method"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Extended gamma method.

 1. 1. Timber Concrete Composite floors with Cross Laminated Timber - Structural behavior & Design

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Albin Forsberg; Filip Farbäck; [2020]
  Nyckelord :timber concrete composite; TCC; floors; cross-laminated timber; CLT; structural behavior; design methods; Gamma method; Equivalent gamma method; Extended gamma method; RFEM; first natural frequency; serviceability limit state; ultimate limit state; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : På grund av den ökade miljö- och klimatmedvetenheten har övergången till förnybara material påskyndats, och detsamma gäller intresset för träbyggande. Med att bygga högt i trä kommer dock ett flertal konstruktionsmässiga utmaningar, där en av utmaningarna är dynamik på grund av träets låga egenvikt jämfört med andra mer konventionella byggnadsmaterial. LÄS MER

 2. 2. Optimering av bildkvaliteten för SPECT-undersökningar med 111In-Octreoscan vid Norrlands universitetssjukhus : -en Monte Carlo studie

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för strålningsvetenskaperUmeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Emma Mähler; [2011]
  Nyckelord :SPECT; gammakamera; Octreoscan; bildkvalitet; OSEM-iteration; kontrast;

  Sammanfattning : Inom nuklearmedicinsk diagnostik används radioaktiva läkemedel för att utvärdera olika organs metabolism och fysiologiska beteende. Genom att använda en scintillationskamera kan strålningen som erhålls när det administrerade läkemedlet sönderfaller i kroppen detekteras och en funktionell bild över aktivitetsfördelningen erhålls. LÄS MER