Sökning: "Extrinsic Motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 345 uppsatser innehållade orden Extrinsic Motivation.

 1. 1. Mi ansiedad aumenta cuando los demás me escuchan : Un estudio acerca de la ansiedad lingüística en la escuela secundaria sueca en español como lengua extranjera

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Rasmus Båverud; [2023]
  Nyckelord :Foreign Language Anxiety; motivation; intrinsic motivation; extrinsic motivation; ELE; foreign language; second language; L2.; Ansiedad lingüística en una lengua extranjera; motivación; motivación intrínseca; motivación extrínseca; ELE; lengua extranjera; segunda lengua; L2.;

  Sammanfattning : Este estudio se centra en la ansiedad lingüística y sus efectos en la asignatura de lenguas modernas, más exactamente, en la enseñanza del español a nivel secundario. El propósito es averiguar de qué manera la ansiedad lingüística afecta a los estudiantes, su motivación y relaciones en el aula, con otros estudiantes y con sus profesores. LÄS MER

 2. 2. Övningsmotivation : En kvalitativ studie om hur fem musiklärare på gymnasiet uppfattar sina elevers övningsmotivation i individuella instrument- och sånglektioner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Cim Frode; [2023]
  Nyckelord :Motivation; motivation strategies; music teachers; secondary school; intrinsic and extrinsic motivation; motivation pyramid; Motivation; motivationsstrategier; musiklärare; gymnasiet; inre och yttre motivation; motivationspyramid;

  Sammanfattning : Den här studien fokuserar i första hand på att skapa förståelse kring hur musiklärare på gymnasiet upplever sina elevers övningsmotivation i individuella instrument- och sånglektioner. I andra hand riktar den in sig på att lyfta fram vilka motivationsverktyg musiklärare använder sig utav för att främja övning mellan individuella instrument- och sånglektioner. LÄS MER

 3. 3. Motivationens roll för matematikämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Albin Mesanovic; Joakim Sjöberg; [2023]
  Nyckelord :matteångest; motivation; matematik;

  Sammanfattning : Low motivation and anxiety are common issues in the mathematics classroom. This studyaims to investigate how the motivation of the student affects the performance of that studentin mathematics and how the teacher should perform his or her education to prevent anystudent developing anxiety over mathematics. LÄS MER

 4. 4. Hur medarbetares motivation påverkas av omorganisationer i en komplex och föränderlig värld : En fallstudie av en stabsenhet på ett tjänstemannakontor i en svensk kommun

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Jonas Rohdin; Linnéa Grann; [2022]
  Nyckelord :Omorganisation; Förändring; Motivation;

  Sammanfattning : I takt med att världen blir mer globaliserad ökar kraven på förändring vilket innebär fler omorganisationer (Braun et al. 2017). LÄS MER

 5. 5. Belöningssystem och dess effekter på motivation : En kvantitativ studie inom banksektorn

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Mostafa Al-Neis; Mohamed Amurah; [2022]
  Nyckelord :belöningssystem; motivation; inre motivation; yttre motivation; självbestämmande teori;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att identifiera faktorer och egenskaper av belöningssystem som kan påverka banktjänstemäns inre och yttre motivation. Faktorer som studerades var banktjänstemäns upplevda kontrollerbarhet, rättvisa och transparens av ett belöningssystem. LÄS MER