Sökning: "FÖRSKOLEGÅRD"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade ordet FÖRSKOLEGÅRD.

 1. 1. "Alla vet att det är bra att röra på sig" : -En kvalitativ studie om förskollärares berättelser kring hur förskolegården används för att främja fysisk aktivitet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Hanna Johansson; Cecilia Olausson; [2019]
  Nyckelord :förskollärare; förskolegård; utevistelse; rörelse; fysisk aktivitet; hälsa; samtal;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att leva och leka på liten yta : En kvalitativ studie om barns perspektiv på små förskolegårdars utemiljö

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Erica Lunderbye; [2019]
  Nyckelord :Förskolebarn; Förskolegård; Samtalspromenad; Socialkonstruktivism; Barns perspektiv; Barns aktörskap.;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka barns perspektiv på små förskolegårdar i stadsmiljö; hur barn upplever och använder den begränsade förskolegårdens miljö och utbud. Förskolegårdar krymper i takt med faktorer som ökad konkurrens om mark, förtätning av städer och växande befolkning. LÄS MER

 3. 3. Förskolegårdens förutsättningar för fysisk aktivitet : exempel från nya områden i Liljeholmen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ellinor Hult Broman; [2019]
  Nyckelord :förskolegård; fysisk aktivitet; hälsa; stadsplanering; nyexploaterade områden;

  Sammanfattning : Vår hälsa påverkas inte enbart av individuella val. Stadsplaneringen har under decennier format ett samhälle som främjar en stillasittande livsstil, samtidigt som svenskarnas motionsvanor blir sämre. Mängden fysisk aktivitet som barn får i sin vardag är kopplade till faktorer i boendemiljön. LÄS MER

 4. 4. Lära med alla sinnen : utevistelsens betydelse för förskolebarns hälsa och utveckling

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linn Ekström; [2019]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; förskolegård; utformning; lärande; förskola; hälsa; friyta;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen syftar till att undersöka på vilka sätt utomhusvistelse är bra för barns utveckling och hälsa. Uppsatsen undersöker vad utomhuspedagogik innebär och på vilket sätt utomhusleken skiljer sig från inomhusleken. LÄS MER

 5. 5. "Det är ju ytterligare ett rum på förskolan, ta vara på det!" : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om hur de förhåller sig till utomhuspedagogiska aktiviteter i sin dagliga verksamhet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Emma Sundin; [2019]
  Nyckelord :Outdoor education; teachers approach; preschool playground; didactics; Utomhuspedagogik; pedagogers förhållningssätt; förskolegård; didaktik;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka förskollärares uppfattningar om hur de förhåller sig till utomhuspedagogiska aktiviteter i sin dagliga verksamhet.   Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med fyra förskollärare i en stor stad. LÄS MER