Sökning: "Fältstudie nya Zeeland"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Fältstudie nya Zeeland.

 1. 1. Hur fungerar Kiwimetoden? – en fältstudie på Nya Zeeland

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Camilla Pettersson; Malin Andersson; [2012]
  Nyckelord :Nya Zeeland; Kiwimetoden; läsutveckling; struktur; ;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka den Nya Zeeländska läsutvecklingsmetoden, som vi i Sverige benämner Kiwimetoden eller stor- och lillboksundervisning, och närmare ta reda på hur material, struktur och arbetssätt används i klassrumsundervisningen. Frågor som ska besvaras är: - Hur fungerar användandet av stor- och lillbok i undervisningen? - Vilka olika lässtrategier används och hur går de till?Vi har valt att göra en fältstudie på fyra skolor i Auckland, Nya Zeeland och på plats genomföra intervjuer med tre rektorer och en lärare. LÄS MER

 2. 2. The Ni-Vanuatu RSE-Worker : Earning, Spending, Saving, and Sending

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Statsvetenskap

  Författare :Lina Ericsson; [2009]
  Nyckelord :Vanuatu; Ni-Vanuatu; Recognised Seasonal Employer; RSE; RSE-Worker; New Zealand; NZ; Kiwi-industry; Tauranga; Bay of Plenty; Big Toe; Pastoral Key-agency; Remittances; Autonomy; Development; South-Pacific Islands; Minor Field Study; MFS.; Vanuatu; Ni-Vanuatu; Recognised Seasonal Employer; RSE; RSE-arbetare; Nya Zeeland; NZ; Kiwiindustrin; Tauranga; Bay of Plenty; Big Toe; Pastoral Key-agency; Remitteringar; Utveckling; Autonomi; Söderhavsöar; Mindre Fältstudie; MFS.;

  Sammanfattning : In April 2007, New Zealand (NZ) launched the Recognised Seasonal Employer (RSE) scheme.  The scheme allows for unskilled workers from the Pacific Islands to enjoy the benefits of seasonal work in NZ’s horticulture and viticulture industries for up to seven months at a time. LÄS MER

 3. 3. Läsutveckling på Nya Zeeland. En fältstudie på två skolor.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sofie Andersson; Caroline Johansson; Jannica Jensen; [2009]
  Nyckelord :Nya Zeeland; läsutveckling; läsförståelse; ana;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med vår studie var att finna möjliga framgångsfaktorer till varför nyzeeländska elever har så goda resultati de internationella undersökningarna PISA och PIRLS. Målet var att besvara syftet utifrån följandefrågeställningar: • Hur är klassrumsmiljön utformad på skolorna? • Vad använder skolornas lärare för metoder och material när de utvecklar elevernas läsande? • Hur arbetar lärarna med elever som har svårigheter i sin läs – och skrivutveckling?MetodVi har besökt två skolor på Nya Zeeland, där vi observerade åren ett till tre, i åldrarna fem till sju år. LÄS MER