Sökning: "Färöarna"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Färöarna.

 1. 1. Anställningsavtal : En jämförelse mellan olika anställningsavtal för fartygsbefäl

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Victor Devinder; Per Dynesius; [2016]
  Nyckelord :Employment agreement; Storsjö; ITF; Faroe; termination; illness and injury cases; liability; Anställningsavtal; Storsjö; ITF; Färöarna; uppsägning; sjukdom och skadefall; skadeståndsansvar;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar anställningsavtalen: det svenska Storsjöavtalet för styrmän/telegrafist, färöiskt anställningsavtal för svenska fartygsbefäl och ITF:s anställningsavtal för besättningsmedlemmar på bekvämlighetsflaggade fartyg. Syftet med jämförelsen var att utröna skillnaderna mellan avtalen, gällande uppsägning, ekonomisk ersättning vid sjukdom och skadefall samt skadeståndsansvar med hänsyn till social trygghet. LÄS MER

 2. 2. ”Vad pratar man på Färöarna?” : Den nordiska språkgemenskapen utifrån gymnasielevers uppfattningar och skolans styrdokument.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Hanna Ohlsson; [2014]
  Nyckelord :nordisk språkgemenskap; nordiska språk; språken i Norden; internordisk språkförståelse; internordisk kommunikation;

  Sammanfattning : Formålet med denne undersøgelse er at undersøge om svenske gymnasieelever føler sig som en del af et nordiskt sprogfællesskab. Dette gennem at undersøge hvilken interaktion eleverne har med de nordiske sprog, hvilke sprog de mener at de forstår, hvad læreplanen siger om Norden og de nordiske sprog, samt at undersøge elevernes holdning til de nordiske sprog. LÄS MER

 3. 3. Genetisk variation hos fjällkvanne, Angelica archangelica ssp. archangelica, med avseende på två enzymsystem samt grobarhet hos 19 populationer på Färöarna

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för naturvetenskap

  Författare :Jonas Rönnander; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten beskriver två komplementära studier (Isozymstudie för två enzymsystem, pgm och gpi, samt en studie av grobarhet) av Fjällkvanne, Angelica archangelica ssp. archangelica, med frön insamlade på Färöarna under september 2000. Insamlingen utfördes från 19 populationer och från 2<N<27 individer. Isozymstudien, N=55, 15 pop. LÄS MER

 4. 4. Nordiska autonoma öar : En komparativ studie av autonomierna Åland och Färöarna

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Marielle Fellman; [2013]
  Nyckelord :Autonomi; regioner; Åland; Färöarna; ramlag; konstitutionell lag;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ komparativ studie av autonomierna Åland och Färöarna. Frågeställningen för uppsatsen har varit att undersöka vilka likheter och skillnader det finns mellan Ålands och Färöarnas självstyrelser, för att se om Färöarnas typ av självstyrelse kan vara en förebild för Åland. LÄS MER

 5. 5. Tefrokronologi och klimatutveckling på Färöarna under tidig holocen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (INK)

  Författare :Josephine Nilsson; [2013]
  Nyckelord :Tefrokronologi; tefra; Färöarna; tidig holocen; Saksunarvatntefra;

  Sammanfattning : Studien behandlar tefrokronologi på Färöarna under tidig holocen. Tefrokronologi är en tidssynkron dateringsmetod med hög precision där tefra identifieras och korreleras till kraftiga vulkanutbrott. Färöarna utmärker sig för studier inom klimatutveckling eftersom de befinner sig mellan sub-arktiska och atlantiska vattenmassor. LÄS MER