Sökning: "Födelseordning"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Födelseordning.

 1. 1. Metodik som använts i vetenskapliga studier om mjölkproduktion där ko och kalv hållits tillsammans

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Sara Pihl; [2018]
  Nyckelord :digivning; maskinmjölkning; mjölkko; försöksdesign; kalvhållning;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att i detalj beskriva metodiken för studier där kalven i olika mån fått dia sin mamma. De nio granskade artiklarna har som gemensam nämnare att alla kalvar haft tillgång till att få dia sin mamma och att korna dessutom mjölkats i ett maskinmjölkningssystem. LÄS MER

 2. 2. Arbetsrelaterad Upplevd Kontroll : En kvantitativ studie om födelseordningens och ledarskapets påverkan på arbetsrelaterad upplevd kontroll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Helen M. Häger; Sara Westberg; [2016]
  Nyckelord :Birth order; Leadership; Locus of Control and Work Locus of Control; Födelseordning; Ledarskap; Arbetsrelaterad upplevd kontroll; Locus of Control och Work Locus of Control;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur födelseordning (syskonposition och kön) och ledarskap (ledare och icke-ledare) påverkar arbetsrelaterad upplevd kontroll (Work Locus of Control). Ett urval av 116 individer besvarade en enkät bestående av bakgrundsfrågor och mätskalan arbetsrelaterad upplevd kontroll, WLCS. LÄS MER

 3. 3. Födelseordningens påverkan på smågrisens överlevnad och tillväxt fram till avvänjning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Amanda Andersson; [2015]
  Nyckelord :smågris; födelseordning; överlevnad; tillväxt; födelsevikt; piglet; birth order; survival; growth; birth weight;

  Sammanfattning : Syftet med den här litteraturstudien var att undersöka hur födelseordningen påverkar smågrisens överlevnad och tillväxt fram till avvänjning. Födelseordningen bestäms till stor del redan i livmodern och en sen födelseordning minskar smågrisens chanser att överleva på flera sätt. LÄS MER

 4. 4. Diskurser om intelligens, syskonskap och föräldraskap – En diskursanalys av tre psykologiska studier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Caroline Roos Bergman; Jessie Salomonsson; [2011]
  Nyckelord :diskurs; faderskap; födelseordning; moderskap; intelligens; syskon;

  Sammanfattning : Denna undersökning är en diskursanalys av tre vetenskapliga artiklar som alla studerat sambandet mellan en individs position i syskonskaran och individens intelligens. De tre artiklarna publicerades 1973, 1976 och 2007. Syftet med denna undersökning är att finns vilka diskurser som framträder i de tre artiklarna. LÄS MER

 5. 5. Den språkliga omgivningens och miljöns på- och inverkan på små barns tidiga språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Lena Rydholm; [2007]
  Nyckelord :Språkutveckling; Syskon; Personliga pronomen; SECDI; Födelseordning;

  Sammanfattning : Påverkar det faktum att barn har syskon barnens språkutveckling? Många forskare har funnit att så är fallet. I en review av tidigare undersökningar diskuteras vad ett antal forskare kommit fram till rörande syskons effekt eller betydelse för barns språkutveckling, framför allt användningen av personliga pronomen. LÄS MER