Sökning: "Följarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet Följarskap.

 1. 1. Destruktivt ledarskap : En retrospektiv fallstudie om medarbetaresupplevelser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Anna Andersson; Karolina Berglund; [2022]
  Nyckelord :Destructive leadership; Destructive leader behavior; Employee; Followership; Consequences; Actions; Context; Destruktivt ledarskap; Destruktiva ledarbeteenden; Medarbetare; Följarskap; Konsekvenser; Åtgärder; Sammanhang;

  Sammanfattning : Problemformulering: Hur beskriver medarbetare destruktivt ledarskap? Syfte: Studiens syfte är att beskriva destruktivt ledarskap utifrån ettmedarbetarperspektiv. Metod: Studien följer en deduktiv ansats och bygger på en kvalitativforskningsstrategi, studiens empiriska material har insamlats genomsemistrukturerade intervjuer samt bearbetats och tolkats med utgångspunkt i enkvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 2. 2. Tillit ur ett ledarperspektiv - Ledares syn på tillit till sina följare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Fredric Vernqvist; [2022]
  Nyckelord :Tillit; följarskap; ledarskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ledarskap är ett mycket diskuterat fenomen i samhället. Fenomenet påverkar många människor, både positivt och negativt. I detta arbete utforskas ledarskap med fokus på följares roll i ledarskapet specifikt på tillitens roll i relationen mellan ledare och följare. LÄS MER

 3. 3. Följarskap - en dans i otakt? : Om följare, följarskap och dess påverkan på ledarskapinom kommunal hemtjänst

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Maria Forsberg; Tora Knifström; [2021]
  Nyckelord :Follower; followership; municipal home care service; Leader-Member Exchange; Implicit Followership Theories; Leaders´ Implicit Followership Theories; effect on leadership; Följare; följarskap; hemtjänst; kommun; enhetschef; Leader-Member Exchange; Implicit Followership Theories; Leaders´ Implicit Followership Theories; påverkan på ledarskapet;

  Sammanfattning : Kommunen är en stor arbetsgivare och verksamheten inom kommunal hemtjänst berördessutom många människor som kommer i kontakt med anställda inom hemtjänsten i rollensom vårdtagare. För att uppfylla organisationens mål om att en god omvårdnad ska bedrivashar forskningen tidigare mest fokuserat på betydelsen av en framgångsrik ledare. LÄS MER

 4. 4. När nykomlingarna får bestämma - En kvalitativ studie av chefers syn på och ledarskapsmässiga anpassning till anställda tillhörande generation Z

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Louise Nygren; Cecilia Ewerlöf; Alexia Petrini; [2021]
  Nyckelord :Ledares implicita följarskapsteorier; Generation Z; Följarskap; Ledarskap; Kategorisering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur chefer upplever generation Z och vilka drag de tillskriver de anställda utifrån generationstillhörighet. Vidare att förstå hur ledarna anser att de bör anpassa sitt ledarskap till följd av de tillskrivna dragen och på så sätt bidra till teorin om implicita följarskapsteorier. LÄS MER

 5. 5. "Det finns ingen virtuell kaffemaskin" : En kvalitativ undersökning gällande hur medarbetare i virtuella team upplever ledarskap på distans

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lisa Brandén; Hanna Christensson; [2019]
  Nyckelord :ledarskap på distans; virtuella team; transformativt ledarskap; transaktionsbaserat ledarskap; följarskap; ledare; följare;

  Sammanfattning : Globalisering och teknisk innovation har inneburit nya möjligheter för företag att organisera och strukturera sig, där virtuella team och ledarskap på distans succesivt fått större betydelse i bolag med såväl nationell som internationell verksamhet. Syftet med denna studie var att få en förståelse för hur medarbetare som ingår i virtuella team upplever ledarskap på distans. LÄS MER