Sökning: "Föräldra samverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Föräldra samverkan.

 1. 1. Föräldra- och vårdnadshavarsamverkan ur ett socioekonomiskt perspektiv; En jämförande kvalitativ studie av förskollärares syn på samverkan och professionalitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Nina Larsson; [2019]
  Nyckelord :Nyanlända; Ojämlikhet; Förskollärare; Samverkan; Förskola; Profession; Makt;

  Sammanfattning : After Sweden's large refugee immigration in 2015, the government saw a lack in the reception of refugees. An investigation concluded, among other things, that the state, the municipality and county councils needed together handle the reception with a clear division of responsibility. LÄS MER

 2. 2. Föräldrar till barn men neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – en intervjustudie om samverkan med skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Inga-Karin Dentz; [2019]
  Nyckelord :bemötande; barn i behov av särskilt stöd; föräldrar; NPF; samarbete; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Inga-Karin Dentz (2019) Föräldrar till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning – en intervjustudie om samverkan med skolan (Parents to children with autism spectrum disorder – an interwiev study about cooperation with the school) en kvalitativ intervjustudie om hur föräldrar till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning uppfattar samarbetet med skolan. Syfte Syftet med detta arbete är att genom intervjuer undersöka hur föräldrar till barn med NPF uppfattar samarbetet mellan hemmet och skolan. LÄS MER

 3. 3. Att börja i förskolan : Förskollärares perspektiv på inskolningsprocessen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lina Öhling; Emily Nilsson-Fornsedt; [2018]
  Nyckelord :Förskola; introduktion; inskolning; inskolningsprocess; normkritik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare beskriver inskolnings­processen i förskolan. Resultatet bygger på åtta semistrukturerade intervjuer med verksamma förskollärare. Teoretisk utgångspunkt i studien är ett norm­kritiskt perspektiv och anknytningsteorin. Analysmetoden i studien är tematisk. LÄS MER

 4. 4. Fjärilseffekten - En studie om upplevelser av inkludering i en individintegrerad grundsärskola i grundskolan

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sanja Ivic; Titti Persson; [2018]
  Nyckelord :delaktighet; grundsärskolan; individintegrering; inkludering; lärmiljön;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Ivic, Sanja och Persson, Titti (2018). Fjärilseffekten - En studie om upplevelser av inkludering i en individintegrerad grundsärskola i grundskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. "Men hur det än är har barnet rätt att träffa sin förälder men föräldrarna har inte alltid rätt att träffa sina barn". : En kvalitativ studie om yrkesverksammas syn på barnperspektivet i ärenden där barn har minst en frihetsberövad förälder

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Alice Johansson; Linn Axnér; [2018]
  Nyckelord :child’s perspective; parent-child communication; parent in custody.; Barnperspektiv; frihetsberövad förälder; föräldra-barn kontakt;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur yrkesverksamma upplever att barnperspektivet beaktas i ärenden där barn har minst en frihetsberövad förälder. Intervjuer med fem yrkesverksamma inom Kriminalvården, Socialtjänsten och Bufff (Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse) har genomförts, samt analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER