Sökning: "Föräldraaktiv introduktion"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Föräldraaktiv introduktion.

 1. 1. Föräldraaktiv introduktion, ett arbetssätt i förskolan.

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Marie Fahlstedt; Therese Larsson; [2018]
  Nyckelord :Introduktion; Föräldraaktiv introduktion; Traditionell inskolning; Pedagogisk omsorg; Relationer.;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka förskollärare och vårdnadshavares uppfattning kring föräldraaktiv introduktion. Vår studie bygger på fyra olika förskolors arbete kring föräldraaktiv introduktion. Dessa förskolor är verksamma i samma kommun. LÄS MER

 2. 2. Introduktion av yngre barn i förskolan : En studie om förskollärares syn och erfarenheter av introduktion av yngre barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Julia Eidem; Ulrika Vestin; [2018]
  Nyckelord :Anknytning; anknytningsperson; anknytningsperspektiv; anknytningsteori; ansvarspedagog; barns behov; barns bästa; förskola; förskollärare; introduktion; inskolning; pedagog; trygghet; yngre barn.;

  Sammanfattning : I förskolans läroplan (Lpfö 98 2016) står det att barnen ska få en god introduktion i förskolan. Studiens syfte är att bidra med ökad kunskap om introduktion av yngre barn i förskolan. Metoden som använts i datainsamlingen är kvalitativa intervjuer av fem förskollärare som arbetar med olika introduktionsvarianter. LÄS MER

 3. 3. Trygghet i förskolan : En studie gjord på yngrebarnsavdelningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Anna Eklund; [2018]
  Nyckelord :Safety; Preschool; Attachment teory; Preschool teacher; Environment; Trygghet; Förskola; Anknytningsteorin; Förskollärare; Miljö; Barngruppens storlek;

  Sammanfattning : Jag har valt att skriva en studie om trygghet i förskolan i syfte att bidra med kunskap om trygghet på yngreavdelningar. Studiens resultat är framtaget genom semistrukturerade intervjuer för att få svar på hur förskollärare beskriver sin syn på vad trygghet inom förskolan innebär, hur de arbetar med trygghet i förskolan och vilka utmaningar de ser i arbetet med trygghet i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Vad avgör valet av inskolningsmetod?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Christina Berntsson; Jenny Gustafsson; [2014]
  Nyckelord :Inskolning; föräldraaktiv; traditionell; anknytning; barn; föräldrar;

  Sammanfattning : Inskolning i förskolan -med fokus på innehåll!Introduktion into preschool - with focus on content! Syftet med vår studie är att undersöka vilka faktorer som är viktigast för förskollärarna i val av inskolningsmetod. De inskolningsmetoder vi valt att undersöka är traditionell inskolningsmetod samt föräldraaktiv inskolningsmetod. LÄS MER

 5. 5. Val av inskolningsmetod i förskolan

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rose Marie Andersson; Erik Norling; [2013]
  Nyckelord :Förskola; inskolningsmetod; föräldraaktiv introduktion; individuell inskolning; traditionell inskolning; invänjning;

  Sammanfattning : Det finns i huvudsak tre olika metoder för inskolning av små barn i förskolan, men inte mycket forskning i ämnet. Utifrån populärvetenskaplig litteratur och facktidskriftsartiklar kan man sammanfatta de metoder som finns som föräldraaktiv introduktion, traditionell inskolning och individuell inskolning. LÄS MER