Sökning: "Föräldrar påverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 503 uppsatser innehållade orden Föräldrar påverkan.

  1. 1. Föräldrars upplevelser av att leva med barn som har typ 1-diabetes mellitus : En litteraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

    Författare :Waled Elouardi; Tayebe Ansari; [2024]
    Nyckelord :Typ 1-diabetes; Omvårdnad; Föräldrar; Upplevelse; Kvalitativ forskning;

    Sammanfattning : Bakgrund: Typ 1-diabetes mellitus (T1DM) är en kronisk autoimmun sjukdom som oftast debuterar i barndomen. Sjukdomen ställer omfattande behandlingskrav med bland annat krav på kontinuerlig tillförsel av insulin och blodglukosmätning. Föräldrar till barn med T1DM spelar en nyckelroll i hanteringen av sjukdomen. LÄS MER

  2. 2. "Jag insåg hur stor påverkan min pappas missbruk hade på mig" : En kvalitativ studie om eventuella konsekvenser som kan uppstå utifrån erfarenheter av att växa upp med en förälder som har ett substansbruk

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

    Författare :Albina Veseli; Saga Ståhl; [2024]
    Nyckelord :child of a parent with substance use; addiction; attachment patterns; relationships; Barn till förälder med substansbruk; missbruk; anknytningsmönster; relationer;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka personers erfarenheter och upplevelser av att växa upp med en förälder som har ett missbruk. I vår kvalitativa studie har sex självbiografier analyserats genom en tematisk analysmetod. LÄS MER

  3. 3. Barn med autismspektrumtillstånd, föräldrars erfarenheter och upplevelser

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Martina Tajani; [2024]
    Nyckelord :Autism Spectrum Disorder ASD ; children; parents; experiences; challenges; Autismspektrumtillstånd AST ; barn; föräldrar; upplevelser; utmaningar;

    Sammanfattning : Introduktion: Autismspektrumtillstånd (AST) är en komplex neurologisk funktionsnedsättning som börjar tidigt i livet, under spädbarnsåldern eller i barndomen. De största utmaningarna för individer med AST ligger inom områden för social interaktion och kommunikation med andra människor, samt repetitivt beteendemönster. LÄS MER

  4. 4. Barn och ungdomars upplevelser och känslor av att ha ett syskon med cancer

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Mikaela Tarantino; Magda Gebrekidan; [2024]
    Nyckelord :Experience; nurse; nursing; pediatric cancer; sibling; Omvårdnad; pediatrisk cancer; sjuksköterska; syskon; upplevelser;

    Sammanfattning : Introduktion: I Sverige insjuknar cirka 350 barn per år i cancer vilket medför en ny situation och påfrestning för hela familjen. Sjuksköterskor och föräldrar har uppgett att syskon ofta blir åsidosatta vid vården av det sjuka barnet, vilket kan påverka syskonets hälsa negativt. LÄS MER

  5. 5. När livet förändras : Föräldrars upplevelser vars barn drabbats av obotlig cancer

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Elin Jerand Wernhammar; Elsa Holgersson; [2024]
    Nyckelord :Barn; Cancer; Föräldrar; Palliativ vård; Upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige överlever idag cirka 85 procent av de barn som drabbats av cancer. När ett barn drabbats av obotlig cancer, kommer palliativ vård att bli aktuellt, vilket kan väcka olika känslor hos föräldrarna samt påverka hela familjens dynamik. LÄS MER