Sökning: "Föräldrastöd"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade ordet Föräldrastöd.

 1. 1. Familjecentralen i en glesbygdskommun

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Melinder; Tina Smedberg; [2019]
  Nyckelord :Familjecentral; socialt förebyggande arbete; socialt arbete; föräldrastöd;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur en familjecentral i en glesbygdskommun arbetar, samt hur arbetet ser ut för att uppfylla de gemensamma verksamhetsmålen. Det finns en lagstadgad skyldighet för kommuner att bedriva förebyggande arbete som rör barn och unga, samt att samverka med andra i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. LÄS MER

 2. 2. Allt fokus ligger på barnet - men det är vi som bär bördan : Föräldrars till barn med diabetes typ 1 upplevelser av och önskemål om stöd

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Sällman; Dorota Wraga-Ciesz; [2019]
  Nyckelord :stöd; föräldrar; barn med diabetes typ 1; diabetesteam; hälsofrämjande vård; familjecentrerad vård; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Diabetes typ 1 är en av de vanligaste kroniska sjukdomar hos barn. När barnet insjuknar i diabetes är det föräldrarna som bär huvudansvaret för behandlingen vilket är påfrestande för föräldrarna både fysisk och psykiskt. Föräldrarna uttrycker behov av stöd men kunskapen är begränsad om vad föräldrar upplever som stöd. LÄS MER

 3. 3. ”DET [GODA FÖRÄLDRASKAPET] TYCKER JAG ÄR ATT MAN SER SITT BARN…” Perspektiv på det goda föräldraskapet bland personal inom föräldrastöd.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linnéa Hjoandersen; Linda Gustafsson; [2018-11-02]
  Nyckelord :Föräldrastöd; Gott föräldraskap; Personal inom föräldrastöd; Föräldraansvar; Foucaults maktperspektiv; Governmentality; Pastoralmakt; ;

  Sammanfattning : Vår studies syfte var att undersöka perspektiv på det goda föräldraskapet bland personal inom föräldrastödjande förskoleverksamheter. Vi valde att fokusera på personalens föreställningar kring innebörden av ett gott föräldraskap, samt hur de inom arbetet ämnar stötta föräldrar i sitt föräldraskap. LÄS MER

 4. 4. En pappa kan göra allt utom att amma – Specialistsjuksköterskors erfarenheter av föräldrastöd till pappor på BVC

  Magister-uppsats,

  Författare :Katja Loguin; Ulrika Johansson; [2018-03-01]
  Nyckelord :CHC- nurse; empowerment; family centered care; fathers; parenthood; self-efficacy; support; BHV-sjuksköterska; empowerment; amiljecentrerad omvårdnad; föräldraskap; pappor; self-efficacy; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt Socialstyrelsen ska Barnhälsovården (BHV) erbjuda föräldrastöd och skapa förutsättningar för ökad delaktighet i föräldraskapet för alla föräldrar. Forskning visar att pappor kan uppleva svårigheter i sin föräldraroll, känna sig exkluderade i kontakten med BHV och inte känna sig bemötta som en lika viktig förälder som mamman. LÄS MER

 5. 5. Att identifiera och samverka kring läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever. Erfarenheter från en skola.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Matilda Björnevret Klaesson; [2018-02-13]
  Nyckelord :Läs- och skrivsvårigheter; dyslexi; flerspråkighet; identifiering; samarbete;

  Sammanfattning : I den här intervjustudien undersöks hur klasslärare, specialpedagoger, speciallärare och modersmålslärare beskriver att de upptäcker läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever samt hur de samverkar när dessa svårigheter upptäckts. Studien bygger på en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer från en skola där intervjuerna analyserats utifrån en tematisk analys. LÄS MER