Sökning: "Föräldrautbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet Föräldrautbildning.

 1. 1. Föräldrars förväntningar inför och åsikter om AKKtiv KomIgång - en kurs om kommunikation och kommunikationsstöd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sofia Kjellberg; [2021-02-03]
  Nyckelord :AKKtiv KomIgång; Föräldrautbildning; Alternativ och Kompletterande Kommunikation; Tidig Intervention; Kommunikation; AKKtiv ComAlong; Parental education; Augmentative and Alternative Communication; Early Intervention; Communication;

  Sammanfattning : The aim of the study was to increase knowledge about how AKKtiv ComAlong, a parent-focused communication intervention, works for different groups of parents and their children with communication difficulties. The aim was also to investigate what kind of expectations they had and how these were met, and how they perceived that family life and communication were affected. LÄS MER

 2. 2. Barnmorskor inom förlossningsvården: Erfarenheter om kursen Föda utan rädsla

  Magister-uppsats,

  Författare :Matilda Marshall; Malin Svala; [2020-01-30]
  Nyckelord :barnmorska; förlossningsförberedelse; föräldrautbildning; självvalt stöd;

  Sammanfattning : Background: To be able to effectively perform maternity care of highest standards, all first time parents are offered a parental and childbirth course. In Sweden these courses are led solely by midwives. The purpose of the courses are to prepare the parents of the forthcoming childbirth and the awaited baby. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelse av att leva med barn med ADHD

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad och medicinsk teknik

  Författare :Annica Blomqvist; [2020]
  Nyckelord :Attention deficit hyperactivity disorder; ADHD; child; parent’s experience; qualitative content analysis; resilience; empowerment; family-centered care; Attention deficit hyperactivity disorder; ADHD; barn; förälders upplevelse; kvalitativ innehållsanalys; motståndskraft; resiliens; empowerment; familjecentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Attention deficit hyperactivity disorder, ADHD, är en av de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna hos barn och ungdomar. Funktionsnedsättningen påverkar barnet i både skola, sociala sammanhang och i familjelivet. Detta påverkar i sin tur föräldrars liv. LÄS MER

 4. 4. Effekterna av mödrars utbildningsnivå på amningsfrekvensen : En strukturerad litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Cecilia Anttila; [2020]
  Nyckelord :amning; attityder; utbildningsnivå; socioekonomisk status; mödrar;

  Sammanfattning : Amning ger stora hälsofördelar för både mödrar och spädbarn. Sverige står bakom WHO:s rekommendation om att amma exklusivt upp till 6 månader. Amningsfrekvensen är låg trots alla positiva hälsoeffekter som amning medför. Flera socioekonomiska faktorer påverkar amning. LÄS MER

 5. 5. Nyorientering mot sexualitet och lust : Kvinnors upplevelse av sexuell hälsa efter graviditet och förlossning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Tiina Lindqvist; Emma Rydén; [2019]
  Nyckelord :sexuell hälsa; KASAM; barnmorska; mödravård; postpartum; partnerskap;

  Sammanfattning : Sexuell hälsa har flera aspekter, är en del av de mänskliga rättigheterna och en naturlig del av det mänskliga livet. Barnmorskor har en professionell skyldighet att arbeta för kvinnors sexuella hälsa, ett mål som kan uppnås genom att hjälpa kvinnorna till en känsla av sammanhang. LÄS MER