Sökning: "Förändringsarbete personal"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden Förändringsarbete personal.

 1. 1. Med djuret som gisslan : En studie om professionellas erfarenhet av husdjurens roll i arbetet med människor som ska lämna en våldsam relation

  M1-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Christina Rejbo; Jennifer Storm; [2022]
  Nyckelord :Domestic abuse; Men’s violence against women and children; Shelters; Women’s shelters; Pets; Violence against pets; Våld i nära relationer; Mäns våld mot kvinnor och barn; Skyddat boende; Kvinnojour; Husdjur; Våld mot husdjur;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt husdjurens roll och påverkan på våldsutsattas uppbrott från relationer där det förekommit våld. Vi har genom semistrukturerade intervjuer med personal på skyddade boenden och kvinnojourer tagit del av vad de har för kunskap, erfarenhet och egna resonemang kring mäns våld mot kvinnor och barn samt uppbrottsprocessen där det finns husdjur med i bilden. LÄS MER

 2. 2. Akutmottagningen mångbesökare : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :André Frigura; Wilma Vikström; [2022]
  Nyckelord :Frequent attenders; interventions; emergency department; case management; Mångbesökare; interventioner; akutmottagning; vårdsamordning;

  Sammanfattning : Mångbesökare är en heterogen grupp med stora komplexa vårdbehov som kräver personcentrerad vård med skräddarsydda lösningar av personal med tvärvetenskaplig kunskap för att ge rätt interventioner. Sjukdomsproblematik som inte anses vara av somatiskt slag kräver stor kunskap om psykosociala symtom och orsaker som troligtvis kräver en omfattande utredning och samverkan för att tillgodose patientens psykosociala behov. LÄS MER

 3. 3. Den som slutar att bli bättre, slutar snart att vara bra : -en kvalitativ studie om ständiga förbättringar inom hälso- och sjukvård

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Lisa Olson; Sofia Dahlgren; [2022]
  Nyckelord :quality improvement QI ; health services; healthcare; change management; Prehospital Emergency Care; continuous improvement; total quality management TQM; kvalitetsförbättringar; hälso-och sjukvård; förändringsarbete i organisationer; prehospital sjukvård; offensiv kvalitetsutveckling; ständiga förbättringar; totalkvalitet; hörnstensmodellen;

  Sammanfattning : Dagens hälso- och sjukvård är komplex och i konstant förändring, detta kräver att medarbetare och ledare ständigt arbetar med förbättringar, både för att kvalitetssäkra vården men också för att hushålla med begränsade resurser av såväl personal som ekonomi. För att lyckas med förbättringsarbete krävs medvetenhet och ett engagemang av hela organisationen, för att tillsammans skapa förutsättningar för ständiga förbättringar. LÄS MER

 4. 4. Massagens betydelse för självskattad hälsa och hälsa på arbetsplatser hos anställda

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Angelica Hällströmer; Kristina Danielsson; [2022]
  Nyckelord :massage; work experience; health; health promotion; SHIS; WEMS; massage; hälsa på arbetsplatser; hälsa; hälsopromotion; SHIS; WEMS;

  Sammanfattning : Hälsan är något som är föränderligt och många människor spenderar stora delar av livet på sina arbetsplatser. Hur hälsan ser ut på arbetsplatser är något som även kan avspeglas på den personliga hälsan och vice versa. LÄS MER

 5. 5. Återbruk i byggprojekt: Arkitekten som förändringsagent

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Liza Sällström Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Arkitektroll; återanvändning av material; informell förändringsagent; förändringsarbete; temporära organisationer; byggprocessen; förändring; återbruksarbete;

  Sammanfattning : The Swedish building sector is the cause behind a large part of all generated waste in Sweden. This must change to reach the goal by 2030 to make a significant reduction of waste. One way to work towards this goal is to reuse existing material. LÄS MER