Sökning: "Förändringsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 988 uppsatser innehållade ordet Förändringsarbete.

 1. 1. Den moderna organisationen i en föränderlig miljö - En kvalitativ fallstudie av ett förändringsarbete i en svensk nischbank

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Tornée; Ebba Öberg; [2024-02-13]
  Nyckelord :Förändringsarbete; vision; strategiutveckling; nischbank; externa drivkrafter; molnet; konkurrens; utmaningar;

  Sammanfattning : I en tid där samhället ständigt förändras och utvecklas har banksektorn fått möta nya krav och förväntningar från marknaden. Efterfrågan på digitala lösningar, tekniska innovationer och nya kundbeteenden är saker svenska banker behövt anpassa sig till under senare år. LÄS MER

 2. 2. ”Det är ju inte som det var förr”. En fallstudie om hur ett företags organisationskultur påverkas av förändringar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tilde Nertby; Emilia Cordon Lundin; [2024-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och öka förståelsen för hur ett företags organisationskultur upprätthålls under förändringar. För att uppfylla syftet valdes studiens teoretiska referensram som består av definitioner och teorier fokuserade på organisationskultur, ledarskap och organisationskultur, förändringsarbete samt förändringsprocesser. LÄS MER

 3. 3. Regelverk, hälsa & ledarskap : Förändringsarbete där chefen hamnar i ett dilemma vid ändringar i regelverket

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Dennis Rupertsson; Bernt Gustin; [2024]
  Nyckelord :Leadership; change; institution; management and organization; Ledarskap; förändring; institution; ledning; organisation;

  Sammanfattning : Inledning: Den första oktober år 2023 ändrades arbetstidslagen vilket i kombination med tidigare lagstiftning skapade dilemman för arbetsgivare och chefer inom kommunal verksamhet. Framförallt var det första linjens chefer som fick flera utmaningar i och med förändringen. LÄS MER

 4. 4. Att leda genom barriärer : Chefers upplevelser av att hantera barriärer mot arbetsplatsdigitalisering 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Elias Jägerroth Iwenstam; Kaisa Seger; [2024]
  Nyckelord :Ledarskap; Förändringsarbete; Digitalisering; Barriärer; Motstånd;

  Sammanfattning : Digitalisering är något som tagit fart de senaste decennierna och som expanderar i hög takt, i privatliv såväl som i arbetslivet och kan ses som en av de primära faktorer som leder till en omvärldsdriven förändringsprocess. Kandidatuppsatsen baseras på en kvalitativ ansats och ämnar utforska två aspekter av förändringsprocesser som drivs av digitaliseringen: hur barriärer, det vill säga motstånd, hanteras och vad de bakomliggande orsakerna kan vara till att barriärer uppstår. LÄS MER

 5. 5. Att möta förändringens prövningar : En studie om organisationsförändring och dess inverkan på medarbetarens upplevda psykosociala arbetsmiljö.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Katja Forthmann Henningsson; Emelie Åberg; [2024]
  Nyckelord :Organizational change; change work; organizational leaders; responsiveness.; Organisationsförändring; förändringsarbete; organisationsledare; lyhördhet.;

  Sammanfattning : För att organisationer skall anses vara uppdaterade och relevanta är förändring en nödvändighet. Förändringsarbetets framgång är främst beroende av de processer som uppföljs och åtgärder som vidtas vid implementeringen. LÄS MER