Sökning: "Förändringsfaktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Förändringsfaktorer.

 1. 1. Produktionsrelaterad förändring för ett bättre logistiskt flöde med mänsklig hänsyn : En fallstudie på PEPAB Produktionspartner AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Joakim Gruvman; Johan Andersson; [2019]
  Nyckelord :Logistical Flow; Logistical Factors; Change factors; internal logistics; internal transports; Production layout.; Logistiskt flöde; logistiska faktorer; förändringsfaktorer; intern logistik; interna transporter; produktionslayout.;

  Sammanfattning : Background: The business world is in constant change, which means that businesses must be able to adapt to these changes and constantly improve. The research field on how businesses should achieve a smart material supply is small, which emphasizes the importance of studying how a company can change its production layout to improve its internal logistics. LÄS MER

 2. 2. Betydelsefulla faktorer vid systeminförande : En fallstudie om förändringsfaktorer som påverkar användarmedverkan vid implementering av ett tidrapporteringssystem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Julia Zivanovic; Mher Mirzoyan; [2019]
  Nyckelord :system; förändring; användarmedverkan;

  Sammanfattning : Termen användarmedverkan har funnits och arbetats med sedan 1960 talet.Användarmedverkan innebär att utvecklare och användare arbetar tillsammans för att ta framen så bra programvara som möjligt, där syftet är att man vill förenkla användarnas dagligaarbete (Preece et al, 2002). LÄS MER

 3. 3. Mellanchefers roll vid organisatorisk förändring : En empirisk studie om förändringskontextens betydelse för mellanchefers roll i en organisatorisk förändring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Evelina Gille; Frida Granlund; [2017]
  Nyckelord :Organisatorisk förändring; mellanchef; ledarskapsroll; förändringsagent; förändringskontext; change kaleidoscope;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur kontextuella förändringsfaktorer påverkar mellanchefers roll vid organisatorisk förändring. Tidigare forskning belyser vikten av att företag ställer sig öppna inför förändring samtidigt som vidare forskning visar att upp till 70 % av alla initiativ till organisatorisk förändring misslyckas. LÄS MER

 4. 4. Inlärningsprocessen för juniora revisorer ur seniora revisorers perspektiv : En studie av identifierade förändringsfaktorer i revisorers sätt att lära sig

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Sofia Melin; [2017]
  Nyckelord :Inlärningsprocess; juniora revisorer; revisionskvalitet; kvalitetshotande beteende;

  Sammanfattning : Den nya generationens juniora revisorer kommer med nya krav på sina arbetsgivare och arbetsmiljön jämfört med hur det var i tidigare generationer. Tillsammans med högre effektivitetskrav från revisionsbyråerna samt ökade krav från regel- och standardsättare medför att lärandet av juniora revisorer åsidosätts. LÄS MER

 5. 5. Skolfrånvaro i ”en skola för alla” Vägar tillbaka mot framtiden En kvalitativ undersökning av skolfrånvaro ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Patrik Lövdinger; [2016-06-23]
  Nyckelord :Skolfrånvaro; Hemmasittare; Samverkan; Systemteori;

  Sammanfattning : AbstractSyfte:Syftet är att undersöka pedagogers uppfattningar om elevers skolfrånvaro i grundskolanssenare år.Frågeställningar:􀁸 Vilka orsaker finns det till skolfrånvaro?􀁸 Hur bedrivs ett främjande, förebyggande och åtgärdande arbete för att förhindraskolfrånvaro?􀁸 Vilka möjligheter och svårigheter finns i samverkansarbetet?􀁸 Vilka förändringsfaktorer är viktiga för att upprätthålla skolnärvaro?Teori:Den teoretiska utgångspunkten i studien är systemteori. LÄS MER