Sökning: "Förändringskommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet Förändringskommunikation.

 1. 1. Förändringskommunikation : En fallstudie om behovet av information genom en organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Amanda Wittgren; Johanna Simonsson Huck; [2019]
  Nyckelord :Kommunikationsstruktur; förändringskommunikation; organisationsförändring; internkommunikation;

  Sammanfattning : Förändringar är något som ständigt pågår i vår omgivning och innebär att organisationer och företag måste vidareutvecklas för att möta de utmaningar och krav som förändringarna medför. För att genomföra lyckad förändring krävs såväl förståelse om varför förändringen måste ske som engagemang för genomförandet. LÄS MER

 2. 2. Mellanchefen – skavsårsplåster på förändringsrundan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Anna Jarl; Tilde Sjöström; [2019]
  Nyckelord :strategisk kommunikation; förändringskommunikation; mellanchefer; meningsskapande; meningsgivande; förändring; digitaliseringsförändring; offentlig organisation; strategic communication; change communication; middle managers; sensemaking; sensegiving; change; digitalization; public sector organization; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna fallstudie syftar till att utvinna fördjupad kunskap om mellanchefens komplexa och mångtydiga roll som meningsskapare och meningsgivare under en digitaliseringsförändring. Tidigare forskning har nämligen betonat mellanchefens roll som avgörande under en förändringsprocess. LÄS MER

 3. 3. Ett campus för staden? Diskursanalys av hur ett offentligt förändringsprojekt ramas in i Göteborg

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Sofia Westman; [2018-10-29]
  Nyckelord :Campus Näckrosen; diskursteori; framing; offentlig verksamhet;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker kommunikationen kring Göteborgs universitets omdebatterade, men hittills outforskade, förändringsprojekt Campus Näckrosen i syfte att upptäcka vilka diskurser och inramningar som används av dels universitetet och dels projektets kritiker. Ett viktigt argument för att granska offentliga organisationers kommunikation är att det allmänna enligt grundlagen har ett uppdrag att behandla alla människor i samhället jämlikt. LÄS MER

 4. 4. Om organisation. En studie om förändringskommunikation hos stadsdelsförvaltningen Norra Hisingens omorganisation ur ett medarbetarperspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Annika Bergstrand; [2018-10-29]
  Nyckelord :förändringskommunikation; omorganisation; medarbetare; diskurs; meningsskapande;

  Sammanfattning : Med bakgrund i organisationsförändringar i Göteborgs Stad utformades denna studie på uppdrag av stadsdelsförvaltningen Norra Hisingens kommunikationsavdelning. Studiens syfte är att ur ett medarbetarperspektiv utreda hur kommunikation i samband med förändringsarbetet har fungerat, vilket har gjorts utifrån kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med sex stycken medarbetare på stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen. LÄS MER

 5. 5. LYCKA TILL MED DET HÄR, KÖR HÅRT! : En studie av enhetschefers upplevelser av Umeå kommuns organisationsförändring ”Heltid – En del av helheten”, med ett riktat fokus på kommunikation och förändringsberedskap

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Aislinn Luhr; David Näsholm; [2018]
  Nyckelord :Organisationsförändring; förändringskommunikation; förändringsberedskap; förändringsagenter; implementeringsstrategi; förändringsprocesser; förändringsmodeller;

  Sammanfattning : Problemområdet som denna studie behandlat är behovet av organisationsförändringar inom kommunala organisationer och hur dessa kan genomföras på ett lyckat sätt. Syftet med studien har varit att utifrån enhetschefers berättelser beskriva och analysera betydelsen av dialog och kommunikation i planerandet och implementerandet av organisationsförändringen “Heltid - En del av helheten”. LÄS MER