Sökning: "Förändringsledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet Förändringsledarskap.

 1. 1. An Ambidextrous Approach to User Acceptance Testing Management and Automation : How software customers can optimize their processes to explore new technology as well as current performance to improve the effectiveness of user acceptance testing

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Anton Edin; Mariam Qorbanzada; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : User acceptance tests are tests that are executed by companies that are updating or integrating a new IT system. The system is usually procured by another company which has developed the system; acceptance testing is important to validate functionality and ensure that the system is working within the target IT landscape. LÄS MER

 2. 2. Kan personalavveckling möjliggöra förändring? Förändringsledarskapets påverkan på den kvarvarande personalen i en avvecklingsprocess och inför en stundande förändring

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Felix Asplund; Alexander Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Organisationsförändring; förändringsledarskap; förändringsarbete; personalavveckling;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka fenomenen förändringsledarskap och personalavveckling samt hur dessa påverkat den kvarvarande personalen i ett förändringsarbete. Studien är preciserad med två frågeställningar: “Hur har förändringsledarskapet påverkat motivation och engagemang bland kvarvarande anställda?” och “Vilka effekter kan vi se på kvarvarande medarbetaren till följd av och under personalavveckling?” Rapporten grundar sig på en reell organisationsförändring där ett företag befann sig i en annalkande konkurs och en omfattande personalavveckling var nödvändig för organisationens fortsatta överlevnad. LÄS MER

 3. 3. Ett kvalitativt rekryteringsförfarande av universitets- och högskolestudenter för examensarbeten hos en organisation. : En fallstudie med syfte att utveckla rekryteringsförfarandet av universitets- och högskolestudenter vid Stora Enso.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Matilda Dreijer; [2021]
  Nyckelord :Quality; PDSA-cycle; quality management; recruitment; change management.; Kvalitet; PDSA-cykeln; offensiv kvalitetsutveckling; rekrytering; förändringsledarskap.;

  Sammanfattning :  Many organizations are welcoming university students with their degree project or master thesis, but what does a qualitative recruitment procedure really look like when it comes to degree project and master thesis? How can an organization stand out from the crowd and attract dedicated students? What information does university students request in order to apply to a suitable project and how are employees motivated to set aside working hours for a student? In this case study, these questions are answered with the help of a combination of quality management, Lean management, change management, recruitment methods andSelf-determination theory. Through data collection from employees at Stora Enso, university and college students as well as document studies of other organizations' approaches, a qualitative recruitment process has been compiled with associated suggestions for improvement. LÄS MER

 4. 4. Digitala ledarskapet : En kvalitativ studie om digitaliseringens påverkan på organisationen och dess ledarskap.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anton Månsson; Victor Fredriksson; [2021]
  Nyckelord :Organizational change; change management; institutionalization; digitalization; Organisationsförändring; förändringsledarskap; institutionalisering; digitalisering;

  Sammanfattning : Nyligen genomförda studier angående digitalisering visar att det kan nyttjas och spela en viktig roll när det kommer till förändringsprocesser inom organisationer. Den rådandepandemin har bidragit till en kraftigt ökad utvecklingshastighet där flertalet teknologiskt, drivna projekt initieras. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap i krissituationer : En undersökning om covid-19-pandemins påverkanpå ledarskap

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linus Andersson; Marcus Grönvall; [2021]
  Nyckelord :Crisis situation; crisis management; crisis leadership; change leadership; corona pandemic and covid-19 pandemic.; Krissituation; krishantering; ledarskap i kris; förändringsledarskap; coronapandemin och covid-19-pandemin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Covid-19-pandemin har ställt stora krav på arbetsplatserna. Tidigare forskning visar att organisationer påverkas på många olika sätt i krissituationer. Hur dessa kriser bemöts och hanteras av ledare kan vara avgörande för organisationens framtid. LÄS MER