Sökning: "Förbättringskultur"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Förbättringskultur.

 1. 1. Faktorer som hindrar respektive möjliggör etablering av en förbättringskultur : En jämförelse mellan två olika svenska branscher

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Sara Sjöström; Dilber Dogan; [2019]
  Nyckelord :Organizational culture; continuous improvement; total quality management; Förbättringskultur; Företagskultur; Offensiv kvalitetsutveckling; Ständiga förbättringar;

  Sammanfattning : Ständiga förbättringar är något de flesta företag, oavsett bransch, säger att de arbetar med. Dock har branscherna olika förutsättningar när det gäller arbetet med ständiga förbättringar. LÄS MER

 2. 2. Framgångsfaktorer och barriärer vid implementering av Lean : En jämförande studie vid LKAB Specialprodukter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Nils Halvarsson; Joakim Karlberg; [2019]
  Nyckelord :Lean; Framgångsfaktorer; Barriärer;

  Sammanfattning : Lean är idag populärt att införa bland företag och organisationer i syfte att minska slöserier och effektivisera verksamhetsprocesser. Däremot visar litteraturen att uppemot 90 procent av Leansatsningar misslyckas. LÄS MER

 3. 3. ”Vi har rott men ingen har styrt” : En fallstudie av ett förbättringsarbete på en ortopedteknisk produktionsenhet där produktion, teknik och sjukvård möts

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Patrick Nyquist; [2015]
  Nyckelord :Kvalitetsförbättring; förbättringsarbete; ortopedteknik; MUSIQ-modellen; produktionsenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund2007 genomgick det ortopedtekniska företaget ”TeamOlmed” en organisationsförändring i form av att gå från en lokal till en central produktion av ortopedtekniska hjälpmedel. Detta medförde problem inom kommunikations- och informationsområdet som resulterade i en ökad andel tillverkade ortopedtekniska hjälpmedel som inte motsvarade patienthandläggarnas förväntningar. LÄS MER

 4. 4. Kultur- och kraftfältsanalys av det systematiska kvalitetsarbetet inom socialtjänsten : - om kopplingen till intentionerna för socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för teknik och hållbar utvecklingMittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Ulrika Vitalis; [2014]
  Nyckelord :culture; culture of improvement; management system for systematic quality assurance; systematic quality assurance; business development; leadership.; kultur; förbättringskultur; ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete; systematiskt kvalitetsarbete; verksamhetsutveckling; ledarskap.;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har behandlat kultur och systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten. Det huvudsakliga syftet var att genom tillämpning av kultur- och kraftfältsanalys studera hur väl förberedd en enhet inom socialtjänsten är att följa intentionerna för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten. LÄS MER

 5. 5. Lean Accounting-

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mia Espert; Elina Lagesson; Sofia Arvidsson; [2010]
  Nyckelord :Effektivisering; administration; kontinuerligt förbättringsarbete; anställda; IT-system.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Vårt syfte är att beskriva utformningen och analysera effekterna av Lean Accounting inom ekonomiadministrationen. Metod: Vår uppsats bygger på den kvalitativa forskningsmetoden där vi valt att använda oss av fallstudier. Företagen vi valt att studera är Deloitte, Eon och Posten. LÄS MER