Sökning: "Fördelar och nackdelar med betyg i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Fördelar och nackdelar med betyg i skolan.

 1. 1. Spelvanor, sociala medier och betyg bland högstadieelever

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emil Vahlgren; Linnéa Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Videogames; social media; secondary school; school achievement; distraction;

  Sammanfattning : Studier har visat på att sociala medier är den mest använda aktiviteten på internet och 90 procent av ungdomarna mellan 16 och 24 deltar i någon form på sociala medier. Detta har visat sig leda till distraktion och tappad information hos elever samt att elever med en hög användning av sociala medier presterar sämre i skolan. LÄS MER

 2. 2. Tydlig men ändå diffus. Grundsärskolelärares uppfattningar om grundsärskolans nya läroplan, Lgrsä11

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Birgitta Boman; Gunilla Palmquist; [2015-10-08]
  Nyckelord :grundsärskola; läroplan; Lgrsä11; lärande; måluppfyllelse; kunskapskrav; bedömning; delaktighet; ”en skola för alla”;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens övergripande syfte är att beskriva lärares uppfattningar av den senaste läroplanen för grundsärskolan, Lgrsä11, inriktning grundsärskola, med tyngdpunkt på lärande, måluppfyllelse och bedömning. Konsekvenserna av de förändringar som detta nya styrdokument innebär för grundsärskolan problematiseras utifrån följande frågeställningar: 1. LÄS MER

 3. 3. Varför ska de lindas in i en bomullsvärld? : En studie om hur idrottslärare resonerar kring betygssättning och kunskapsbedömning på grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Ulrika Ivetun; [2013]
  Nyckelord :Betyg och bedömning; betyg och bedömning särskolan; betyg idrott och hälsa; forskning betyg och bedömning; forskning betyg och bedömning särskolan; grundsärskolan; grundskolan; kommentarmaterial; ny läroplan grundsärskolan; debatt grundsärskolan; massmedia grundsärskolan;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarUppsatsens syfte är att analysera och diskutera hur idrottslärare samt en person som är ansvarig för grundsärskolefrågor på Skolverket, resonerar kring betygsättning och skriftliga omdömen i idrottsämnet på grundsärskolan. Detta ska besvaras genom följade frågeställningar: Hur upplever idrottslärare undervisning och bedömning av kunskap i idrott och hälsa i grundsärskolan? Vilka fördelar respektive nackdelar finns med betyg respektive skriftliga omdömen i grundsärskolan? Vilka antaganden ligger bakom skillnader i kursplanen för idrottsämnet på grundskolan och grundsärskolan? Vad utmärker idrottsämnet avseende bedömning och inkludering i jämförelse med andra ämnen? Vilka ramfaktorer möjliggör respektive begränsar bedömningen av eleverna på grundsärskolan i idrottsämnet?MetodKvalitativa intervjuer valdes för att få en mer djupgående inblick i hur respondenterna resonerar kring betyg och skriftliga kunskapsomdömen i idrott och hälsa på grundsärskolan. LÄS MER

 4. 4. Det nya betygssystemet : En textanalys av artiklar i Skolvärlden och Lärarnas Tidning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Daniel Olausson; [2013]
  Nyckelord :Det nya betygssystemet; betygssystem; GY11; betyg; pedagogik; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka åsikter om det nya betygssystemet (GY11) som kommit till uttryck i lärarinriktad media. Förhoppningen med studien är att kunna få en bra bild över hur det nya betygssystemet har implicerats i skolan och framförallt utifrån lärarperspektivet. LÄS MER

 5. 5. ”Svart på vitt” : -En kvalitativ jämförelse av politikers och idrottslärares uppfattningar om betyg och bedömning i relation till ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Erik Stridh; Johan Larsson; [2011]
  Nyckelord :feedback; assessment; rating; grade; school; physical education; politicians; Betyg; bedömning; Idrott och hälsa; politiker;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningar: Syftet med studien har varit att jämföra politikers och idrottslärares uppfattningar om betyg och bedömning i relation till ämnet idrott och hälsa. För att uppfylla syftet har vi undersökt vilka fördelar och nackdelar som finns med betyg, vilka utvecklingsområden som finns inom området betyg och bedömning, samt jämfört politikers motiv till och idrottslärares åsikter om betygsättning i tidiga åldrar. LÄS MER