Sökning: "Fördomar hos lärarna"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Fördomar hos lärarna.

 1. 1. Fördomar, normer och generaliseringar : En studie av religionskunskapslärares förhållningsätt till mångfald

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Linn Abrahamsson; [2018]
  Nyckelord :Religionsundervisning; mångfald; normkritisk pedagogik; kontroversiella frågor.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka lärares förhållningssätt till begreppet mångfald så som det skrivs fram i ämnesplanen för religionskunskap i LGY11. Fem kvalitativa intervjuer genomfördes med lärare i religionskunskap på gymnasiet. LÄS MER

 2. 2. Lika förutsättningar för lärande : En studie om trumundervisning på musik- och kulturskola ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Johan Ahl; [2016]
  Nyckelord :drum kit teaching; gender perspective; learning; interview; observation; trumundervisning; genusperspektiv; lärande; intervju; observation;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån ett genusperspektiv studera hur trumlektioner genomförs i musik- och kulturskola. Forskningsfrågor är: Vilka förutsättningar för lärande ges killar respektive tjejer i trumundervisning? Hur arbetar trumlärare med det sociala samspelet, val av undervisningsmaterial, kravställningar och förväntningar på sina elever, sett utifrån ett genusperspektiv? För att undersöka detta har tre kvalitativa intervjuer och sex deltagande videoobservationer genomförts. LÄS MER

 3. 3. Kille och tjej, du och jag, lika eller olika? : En granskning av läromedels sociolektavsnitt och hur dessa kan användas för jämlikhetsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Hanna Davidsson; [2014]
  Nyckelord :Sociolects; Educational material; Equality; Gender staircase; Ethnicity staircase; Sociolekter; Läromedel; Jämlikhet; Genustrappa; Etnicitettrappa;

  Sammanfattning : Skolan har ett stort inflytande på dagens ungdomar och enligt läroplanen har skolan ett tydligt jämlikhetsuppdrag att förmedla. Att hjälpa eleven att problematisera människors lika värde oavsett kön och etnicitet samt bemöta fördomar med kunskap ingår i de mål lärarna bör ha sett till läroplanens formuleringar. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av ett tidigt positivt möte med matematik i förskolan : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Emelie Arvidsson; Ida Karlsson; [2011]
  Nyckelord :Förskola; Matematik; Matematikutveckling; Matematisk kunskap;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie syftar till att avgöra huruvida forskning stöder hypotesen om att om barn får ett tidigt positivt möte med matematik ger en god grund för ett senare matematikintresse i skolan. Enligt förskolans läroplan ska grunden för utveckling och ett livslångt lärande främjas hos barnen redan i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Fördomar och lärdomar : En kvalitativ studie av tre lärares interkulturella kompetensutveckling genom mötet med en annan kultur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Tove Julinder; Frida Tholander; [2011]
  Nyckelord :Kultur; kommunikation; mångkulturalism; interkulturell kompetens; interkulturell pedagogik; studieresa;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur tre lärare kan utveckla sin interkulturella kompetens genom en studieresa till Etiopien. Vi har studerat vilka kulturella fenomen som lärarna uppfattat i landet, hur den interkulturella kompetensutvecklingen har påverkats av de möten lärarna varit delaktiga i under studieresan samt vilken betydelse studieresan kan få för lärarnas fortsatta arbete med interkulturell pedagogik i skolan. LÄS MER