Sökning: "Förebilder Role model"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Förebilder Role model.

 1. 1. COACHING : - VAD SÄGER DU?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Britt-Marie Larsson; [2022]
  Nyckelord :Coach Coaching; Coachning; Förebilder Role model; Lärande Utveckling; Dokumentärfilm;

  Sammanfattning : ÄMNE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR Coaching innebär fokus på mål, handlingsåtagande, starka sidor, resurser, lösningar och lärande. En del av samarbetet mellan coach och fokusperson är upplevelsen av att bemästra uppgifter och situationer genom återkoppling. LÄS MER

 2. 2. Nära möten mellan byggnader och natur för människors välbefinnande : ett designförslag för att främja invånarnas hälsa och trygghet i Husby, Stockholm

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Betsy Kamali; [2022]
  Nyckelord :ekosystemtjänster; grönytefaktor; grönstruktur; gröna fasader; gröna tak; takterrassodling; hälsa; trygghet; välbefinnande;

  Sammanfattning : Detta examensarbete fokuserar på att identifiera grönskans egenskaper och dess positiva påverkan på människors hälsa i tre huvudsakliga aspekter: fysiska, psykiska och sociala. Syftet är att tillämpa dessa identifierade egenskaper på ett praktiskt exempel för att främja människors hälsa och välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Tyst, fri läsning ur ett lärarperspektiv : Är bänkboken en pusselbit för att finna läslusten?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Anna Skåre; Marie Tall; [2021]
  Nyckelord :Passive readers; reading role model; silent reading; bench book; interest; Passiva läsare; läsande förebild; tyst läsning; bänkbok; intresse;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur lärare i årskurs 3 ser på bänkboken och dentysta, fria läsningen i klassrummet. Även deras syn på elevers möjlighet till attfinna sin läslust och kunna utveckla sin läsning undersöks. Resultatet som presenteras i studien bygger på kvalitativa intervjuer med 10 verksamma lärarefrån olika skolor. LÄS MER

 4. 4. "man ska låta de gamla gubbarna dö ut." : En kvalitativ studie om maskulinitet och faderskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanne Göransson; [2021]
  Nyckelord :gender; masculinity; acceleration; genus; maskulinitet; acceleration;

  Sammanfattning : Pappor till söner är oftast den närmsta manliga förbilden i söners liv, att vara förälder formar barnet och dess syn på sig själv och omvärlden. Den här studien undersöker hur pappor till söner ser på sin roll som man i samtiden och sin roll som pappa och förebild för sin son. LÄS MER

 5. 5. Vem är chefen och vem är medarbetaren i tillitsbaserad styrning och ledning? : En analys av offentliga organisationers styrfilosofi

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Therese Marklund; [2020]
  Nyckelord :governance model; policy; policy analysis; thrust; thrustbased leadership; tillit; tillitsbaserad styrning och ledning; styrsätt; policy; policyanalys;

  Sammanfattning : I den här dokumentanalysen har offentliga verksamheters medarbetar- och ledarpolicys analyserats i syfte att genom en kvalitativ innehållsanalys undersöka hur tillit och styrning uttrycks i policy. Utifrån syftet togs två forskningsfrågor fram: 1) Om och i så fall på vilket sätt är tillit synligt i dessa policys? 2) Vem är chefen och vem är medarbetaren i dessa dokument? För att besvara syftet analyserades 15 policys från kommuner, regioner och statliga verksamheter. LÄS MER