Sökning: "Förenade arabemiraten"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Förenade arabemiraten.

 1. 1. Förenliga värden? En förenlighetsanalys mellan Sveriges export av krigsmateriel och landets åtaganden för mänskliga rättigheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hedvig Bondesson; [2019]
  Nyckelord :Sverige; export av krigsmateriel; mänskliga rättigheter; responsibility to protect- doktrinen; teorin om det rättvisa kriget; the logic of appropriateness; humanitär stormakt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige är ett av världens ledande länder när det gäller export av krigsmateriel, och exporterar till såväl demokratier som icke-demokratier. Denna uppsats ämnar undersöka hur Sveriges export av krigsmateriel är förenlig med landets åtaganden för bevarandet och skyddandet av de mänskliga rättigheterna på den internationella arenan genom att studera exporten till Förenade Arabemiraten, Norge och USA. LÄS MER

 2. 2. DE KULTURELLA FAKTORERNAS INVERKAN PÅ TURISM : - En studie om resemotiv bland medborgare i Förenade Arabemiraten samt Qatar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Abir Stenhammar; Belen Paz Rivero; Linda Svärdman; [2017]
  Nyckelord :United Arab Emirates; Dubai; Qatar; Sweden; motivation studies; push-pull strategy; cultural factors; cultural differences; word of mouth; destination decision making; tourism; Förenade Arabemiraten; Dubai; Qatar; Sverige; motivationsstudier; push- och pull teorin; kulturella faktorer; kulturella skillnader; Word of mouth; destinations val; turism;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har turismen i världen ökat kraftigt, inte minst i Sverige. Turistindustrin står inför många utmaningar och då konkurrensen ökar och avstånden krymper mellan olika länder och världsdelar är det viktigt att beakta de kulturella skillnader som finns och vad vi bör känna till om dessa skillnader när det gäller turism. LÄS MER

 3. 3. Kulturell globalisering i tidningsbranschen : En studie om visuell design på kvinnomagasins omslag i olika kulturer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Zara Syversen; Emma Nilsson; [2013]
  Nyckelord :Culture; Globalization; Cultural Imperialism; Cultural flow and network model; Homogenization of culture; Hybridization of culture; Women s Magazine; magazine industry; Kultur; Globalisering; Kulturimperialism; Kulturella flödes- och nätverksmodellen; Homogenisering av kultur; Hybridisering av kultur; Kvinnomagasin; Tidningsbranschen;

  Sammanfattning : Vilken roll har den kulturella globaliseringen på visuell design i tidningsbranschen? Medier är i konstant rörelse och världen har blivit ett öppet kulturellt utrymme där olika kulturer kan förmedlas via medier. Företag globaliserar sin verksamhet vilket gör att kulturella produkter som Coca-Cola och Nikeär välkända runt om i världen. LÄS MER

 4. 4. Dubai - ett framgångsrecept eller dårskap?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Joanna Silvemark Junemar; Kristina Vikholm; [2012]
  Nyckelord :Dubai; ; Förenade arabemiraten; stadsutveckling; stadsplanering; stadsliv;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet är en fallstudie som beskriverstadsutvecklingen i staden Dubai i Förenade arabemiraten.Examensarbetet syftar till att svara på frågornaHur har Dubai stad utvecklats från och med oljansupptäckt fram till idag? och Hur ser den övergripandeplaneringen ut för Dubais framtida stadsutveckling?METOD;Vår fallstudie är en sammanvävd redogörelse av enlitteraturstudie och egna upplevelser från en studieresai Förenade arabemiraten. LÄS MER

 5. 5. Mer än olja?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Enoch Fryxelius; [2011]
  Nyckelord :Tillväxt; Olja; Arabiska halvön; Demografisk transition; Ekonomisk tillväxt; Militarisering; Islam; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar de faktorer som påverkat den ekonomiska utvecklingen på den arabiska halvön. Ingen betvivlar att oljereserverna har spelat en viktig roll för att skapa välstånd i regionen. Men frågan är om olja ensamt kan förklara utvecklingen. Denna uppsats undersöker andra potentiella tillväxt- eller bromsfaktorer. LÄS MER