Sökning: "Föreställningskarta"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Föreställningskarta.

 1. 1. Rektorn och det pedagogiska ledarskapet – åländska rektorers föreställningar om sina praktiker

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Peter Holm; [2019]
  Nyckelord :Leadership; Pedagocical Leadership; Social Constructivism; Cognitive Maps; Primary School; Principal; School Development; Ledarskap; Pedagogiskt ledarskap; Socialkonstruktivism; Föreställningskarta; Grundskola; Rektor; Skolutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka några rektorers föreställningar om hur de bedriver sitt pedagogiska ledarskap. I förlängningen hoppas jag också kunna bidra till den generella kunskapsbildningen inom detta, ur ett skolutvecklingsperspektiv, viktiga område. LÄS MER

 2. 2. Att organisera för pojkars lärande : En studie av pojkars syn på framgångsfaktorer för lärande

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Marie Pilfalk; [2019]
  Nyckelord :Boys learning; Success factors; School culture; Relationship; Outdoor education; Pojkars lärande; skolkultur; framgångsfaktorer; utomhuspedagogik; relationer;

  Sammanfattning : This Master essay has examined boys´own view of success factors for learning. The attended school is organized with pupils from 6-16 years old. It is a school in West Sweden, which has good results among boys leaving school, the difference from the country´s results are significant. LÄS MER

 3. 3. Läs- och skrivsvårigheter : En kvalitativ studie om hur grundskollärare i åk 2 och 3 arbetar med läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Carolina Wäring; [2018]
  Nyckelord :Reading- and writing difficulties; resources; equivalent education; teacher s competence; Läs- och skrivsvårigheter; skolans resurser; likvärdig undervisning; metoder; lärarens kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur grundskollärare i årskurs 2 och 3 arbetar med läs- och skrivsvårigheter. Samt att undersöka vad grundskolan kan ge för resurser för att hjälpa dessa elever. Materialet till denna studie har samlats in med hjälp av den kvalitativa metoden intervju. LÄS MER

 4. 4. Teknik med en lärares ögon : En undersökning kring hur lärarna betraktar teknik och ämnets undervisning i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Jannica Roynezon; [2017]
  Nyckelord :Technical Education; Technological Thoughts; Technology Tutorial; Teachers Competency; Performance Map; Teknikundervisning; Tankar kring teknik; Timplan för teknikämnet; Lärarkompetens; Föreställningskarta;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet kring undersökningen är att undersöka lärarnas syn och tankar på teknik samt få en uppfattning om hur lärarna undervisar i skolämnet teknik för årskurserna 4-6. Detta görs genom att intervjua lärare som undervisar i ämnet teknik. Intervjuerna görs utefter frågeställningarna: 1. LÄS MER

 5. 5. "Driva och stanna" : Fokusgruppsamtal med dramapedagoger om att kombinera ett dramapedagogiskt ledarskap med ett regissörskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Callmer; Frida Söderlind; [2014]
  Nyckelord :Dramapedagogik; dramapedagogiskt ledarskap; regissör; regissörskap; regi; teaterproduktion; föreställningsarbete; fokussamtal; föreställningskarta;

  Sammanfattning : Syftet var att beskriva, förstå och kritiskt analysera tre dramapedagogers beskrivna upplevelser av att kombinera ett dramapedagogiskt ledarskap med ett regissörskap. Genom fokusgruppsamtal framkom upplevelser av att arbetet som dramapedagog och regissör innebär att leda två parallella processer, dels en med fokus på gruppens utveckling och dels en som ska mynna ut i en konstnärlig produkt. LÄS MER