Sökning: "Föreställningsvärldar"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet Föreställningsvärldar.

 1. 1. Högläsning : En läs- och språkutvecklande aktivitet eller bara tidsfördriv?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Adilah Binhayeemahamanaing; Tina Albertson; [2021]
  Nyckelord :Högläsning; Språkutveckling; Läsutveckling; Ordförråd; Läsförståelse; Läsargemenskap; Föreställningsvärldar; Yngre elever; F-3;

  Sammanfattning : Trots att forskning visar på att högläsning fyller många värdefulla funktioner när det kommer till elevers läs- och språkutveckling, synliggörs högläsningspraktiken enbart i styrdokumenten för förskoleklass, men inte för årskurs 1–3. Högläsning som metod kan användas på olika sätt och syftet med denna kunskapsöversikt är att med hjälp av elva vetenskapligt granskade artiklar, som alla rör ämnet högläsning, förmedla information om det. LÄS MER

 2. 2. ”Menar du att en text kan vara mer än en sida i en bok?” : - en kunskapsöversikt om hur, vad och när elever läser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Johan Persson; Markus Jonsmeden; [2021]
  Nyckelord :boksamtal; det vidgade textbegreppet; didaktik; djupläsning; litterära föreställningsvärldar; läsintresse; läsförståelse; lässtrategier; motivation; multimodalitet;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt har vi med hjälp av befintlig forskning ämnat att svara på hur lärare kan arbeta med lässtrategier för att öka elevers läsintresse. Forskning kring elevers läsning visar tydligt att elever läser traditionell skönlitteratur i mindre utsträckning än tidigare. LÄS MER

 3. 3. "Berättelsen är anpassad efter hur du spelar" : En litteraturvetenskaplig komparativ analys av datorspel utifrån perspektiven narratologi, interaktion och föreställningsvärldar

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Jasmin Larsson; [2020]
  Nyckelord :Narratologi; fokalisering; interaktivitet; receptionsteori; litterära föreställningsvärldar; datorspel; litteratur; det vidgade textbegreppet;

  Sammanfattning : Datorspel som litteratur i undervisning är ett relativt nytt forskningsområde. I detta examensarbete utförs en litteraturvetenskaplig komparativ analys mellan de tre datorspelen The Wolf Among Us, What Remains of Edith Finch och Sorcery! 1–3. LÄS MER

 4. 4. Läsutvecklande arbete genom olika metoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Louise Mårtensson; Maria Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Högläsning; lärarens förhållningssätt; lässtrategier; läsutveckling; textsamtal; undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur fem verksamma lärare väljer läsinlärningsmetod, hur de motiverar sina metodval samt vad som anses främja elevers läsutveckling. De teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för analysen av vårt resultat är det syntetiska- och analytiska perspektivet på läsinlärning, Reciprocal Teaching, litterära föreställningsvärldar samt stöttning. LÄS MER

 5. 5. Berättarteknik, karaktärer och litteraturdidaktik  -en analys av Per Olov Enquists roman Magnetisörens femte vinter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Nils-Johan Olsson; [2020]
  Nyckelord :Extern berättare; karaktärsbunden berättare; rapportör; fokalisator; extern fokalisation; intern fokalisation; berättande jag; upplevande jag; karaktärer; karaktärs-effekt; handlingar; upprepningar; relationer; förändringar; tankar och minnen; Mieke Bal; föreställningsvärldar; Judith A. Langer;

  Sammanfattning : I uppsatsen analyseras Per Olov Enquists roman Magnetisörens femte vinter (2009 [1964]).Syftet med den tvådelade analysen är att utröna hur verket är konstruerat berättartekniskt –men även att undersöka hur de viktigaste karaktärerna gestaltas samt att se hur deras olikaegenskaper bidrar till verket som helhet. LÄS MER