Sökning: "Företag normer"

Visar resultat 1 - 5 av 251 uppsatser innehållade orden Företag normer.

 1. 1. När fördomarna blir sanningar En kvalitativ studie om familjehemskonsulenters upplevelser av arbetet med rasifierade familjer i familjehemsvården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Cederfeldt; Sandra Stenborg; [2021-05-31]
  Nyckelord :idealfamilj; familjehemsvård; rasism; intersektionalitet; antirasistiskt socialt arbete;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur normer om idealfamiljen aktualiseras inomfamiljehemsvården samt analysera hur normer om idealfamiljen påverkar omgivandeinstitutioners bemötande av familjehem med utländsk bakgrund. Materialet utgjordes av sexsemistrukturerade intervjuer med familjehemskonsulenter från ett privat företag i VästraGötalandsregionen. LÄS MER

 2. 2. Företagslegitimitet : Hur företag använder årsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Cornelia Grip; [2021]
  Nyckelord :legitimacy organization values action annual reports; legitimitet företagsvärderingar handling årsredovisningar;

  Sammanfattning : Företag deltar i en ständig process av legitimitet som tillåter dem att konkurrera inom sinmarknad. Legitimitet hjälper företag att bibehålla sin marknadsställning och baseras påföretags beteende. Uppsatsen syftar till att undersöka hur årsredovisningar används av företagför att behålla sin legitimitet genom företagsvärderingar. LÄS MER

 3. 3. Uppskattad legitimitet : En studie om hur företag hanterar norm- och efterfrågeförändringar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Runblom; Axel Carlberg; [2021]
  Nyckelord :institutionell teori; legitimitet; lönsamhet; motiv; normer; prissättning;

  Sammanfattning : Denna studie har i fallstudieformat undersökt hur ett företag hanterat förändringar av normer och efterfrågan. Fenomenet undersöktes med utgångspunkt i institutionell teori genom att studera effekterna av plastpåseskatten som infördes i Sverige 2020 vilket medförde att plastbärkassar genomgick en markant prisökning. LÄS MER

 4. 4. Understanding swedish prepping : a mixed-method study on resilience, trust, and incentives to prepare for crises

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emelie Olsson; [2021]
  Nyckelord :prepping; emergency preparedness; crisis; social resilience; community resilience; vulnerability; trust; social capital;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is individual emergency preparedness – prepping - in Sweden. Due to several threats and crises in recent years, including the COVID-19 pandemic, the Swedish Parliament chose to resume emergency preparedness planning in 2017, but few Swedes are prepared themselves. LÄS MER

 5. 5. All makt åt Estrid, vår befriare : En kvalitativ textanalys av Estrids varumärkesidentitet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Isabelle Haglund Wigh; Hanna Opara Granlund; [2021]
  Nyckelord :Estrid; Razor; Norm; Body hair; Text analysis; Estrid; Rakhyvel; Normer; Kroppsbehåring; Textanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsen All makt åt Estrid, vår befriare - En kvalitativ textanalys av Estrids varumärkesidentitet undersöker företaget Estrids marknadsföring. Analysen har genomförts med hjälp av en kvalitativ textanalys, med fokus på semiotik och retorik. LÄS MER