Sökning: "Företags sociala ansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade orden Företags sociala ansvar.

 1. 1. Ekologisk hållbarhetssyrning [!] inom små och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Katja Lincesso Öström; Thomas Söderberg; [2020]
  Nyckelord :SME; Sustainability management; Sustainable entrepreneurship; Effectuation; Causation; SME; Hållbarhetsstyrning; Hållbart entreprenörskap; Effectuation; Causation;

  Sammanfattning : Debatten om miljöns överlevnad är idag spridd i samhället. Redan 1987 fick FN ett stort genomslag med Brundtlandrapporten där en hållbar utveckling definieras (Frostenson & Helin, 2018). LÄS MER

 2. 2. Corporate Social Responsibility - ansvar under frihet - En utredande uppsats om multinationella företags ansvar för och i den globala leverantörskedjan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ellinor Månsson; Nilla Torstensson; [2020]
  Nyckelord :Företags sociala ansvar; mjuk reglering; leverantörskedja; uppförandekoder; hållbarhetsrapportering; multinationella företag Corporate social responsibility; global supply chain; soft law; codes of conduct; sustainability report; multinational enterprises; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Multinationella företag har, på grund av den ökade globaliseringen, i allt större utsträckning börjat etablera komplexa leverantörskedjor vilka inte sällan sträcker sig över olika världsdelar. Produktionen förläggs framförallt i utvecklingsländer där efterlevnaden av arbetsrättsliga standarder många gånger är bristfällig. LÄS MER

 3. 3. Etik och filantropi – ett redskap för intern påverkan? : En kvantitativ studie utifrån medarbetares perspektiv inom detaljhandeln

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Amanda Ljungdahl; Emelie Andersson; [2020]
  Nyckelord :CSR; Ethical responsibility; Philanthropic responsibility; Social identity theory; Organisational identification; Internal branding; Hyperculture; CSR; Etiskt ansvar; Filantropiskt ansvar; Social identitet; Organisatorisk identifikation; Internal branding; Hyperkultur;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhällen förändras över tid. Kraven på företags ageranden i samhället har ökat, delvis på grund av en tilltagen globalisering och rörlighet, men även till följd av en ökad medvetenhet om företags påverkan på samhället. LÄS MER

 4. 4. Tar nya bolag lika stort ansvar för miljö och samhället som etablerade bolag? : En kvantitativ studie av sambandet mellan CSR och nyintroduktioner jämfört med etablerade bolag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Alexander Gunnari; Andreas Larsson; [2020]
  Nyckelord :CSR; ESG; Initial public offering; IPO; Time perspective; Sustainability; Social dimension; Environmental dimension; Governance dimension; CSR; ESG; Nyintroduktion; IPO; Greenwashing; Tidsperspektiv; Hållbarhetsarbete; Social dimension; Miljödimension; Bolagsstyrningsdimension;

  Sammanfattning : Title:  Do new companies take the same responsibility for our environment and community as established companies? A quantitative study of the connection between CSR and initial public offerings compared to established companies.  Level: Student thesis, final assignment for Bachelor´s Degree in Business Administration Author: Alexander Gunnari and Andreas Larsson Supervisor: Jan Svanberg Date: 2020 – May Aim: Corporate social responsibility (CSR) have the past decades increased to meet expectations and demands of both the company’s stakeholders and the community at large. LÄS MER

 5. 5. Värdeskapandet av hållbarhetsarbete i företag : En kvalitativ studie om vilka icke-monetära värden som hållbarhetsarbete kan skapa

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Josefina Ericson; Linnea Leiviskä; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainable Development; Service Management; Service-dominant Logic; Value Creation; Non-monetary Values.; Hållbarhet; Hållbar utveckling; Service Management; Service-dominant Logic; Värdeskapande; Icke-monetära värden;

  Sammanfattning : Samtidigt som klimatkrisen konstaterats har också hållbarhetsarbete i företag ökat, vilket kan användas som ett redskap för att anta de utmaningar som följer av ett mer komplext och transparent företagande. Tidigare forskning har haft ett huvudsakligt fokus på de monetära fördelarna med hållbarhetsarbete, men eftersom finansiella aspekter nödvändigtvis inte är den enda nyckeln till ett företags framgång är det intressant att även finna andra värden. LÄS MER