Sökning: "Företagsekonomi miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade orden Företagsekonomi miljö.

 1. 1. Direktörer i diadem : En studie kring hur genusroller och stereotyper påverkarkarriärvägar och ledarskap inom företagsvärlden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Vilma Brommels; Josephine Bäcklund; [2024]
  Nyckelord :Schein s Career Anchors Theory; Social Role Theory; Ethics of Care.; Scheins Karriärankarteori; Rollteori; Social identifieringsteori; Omsorgsetik;

  Sammanfattning : Titel: Direktörer i diadem - En studie kring hur genusroller och stereotyper påverkarkarriärvägar och ledarskap inom företagsvärlden Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Vilma Brommels och Josephine Bäcklund Handledare: Monika Wallmon Datum: 2024 – januari Syfte: Syftet med denna studie är att utforska uppfattningar och förväntningar som ställs på män och kvinnor i ledande positioner inom företagsvärlden, med särskilt fokus på hur dessa uppfattningar och förväntningar är rotade i och påverkas av genusroller enligt Social role-teorin samt Edgar Scheins Karriärankarteori. Metod: Blandad metodansats, kombinerade både kvalitativa och kvantitativa tekniker, med tyngd i den kvalitativa delen. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan företags verksamhetsålder och nivå av hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Elin Ritzén; Ruben Tjärnberg; [2023]
  Nyckelord :ESG; sustainability reporting; sustainability disclosure; business age; ESG; hållbarhetsrapportering; hållbarhetsredovisning; verksamhetsålder;

  Sammanfattning : Syfte: Hållbarhet blir mer och mer betydelsefullt i vår värld och investerare vill satsa på hållbara företag där pengarna arbetar för goda syften. Ett sätt att mäta hållbarhet är ESG-betyg, där företagen av värderingsföretag bedöms utifrån kriterier inom miljö, social hållbarhet och ägarstyrning. LÄS MER

 3. 3. Jakten på kompetens : En fallstudie om det strategiska HRM-arbetet i el-och energibranschen

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Moa Hennström; David Ohrlander; [2023]
  Nyckelord :Talent Management; Talang; HRM system; Strategisk HRM; Kompetensförsörjning; Kompetensutveckling; Skills gap.;

  Sammanfattning :   Datum: 2023-05-29  Nivå: Magisteruppsats Företagsekonomi, 15 hp   Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet  Författare: Hennström Moa (99/02/24)      Ohrlander David (97/08/10)  Titel: Jakten på kompetens - En fallstudie om det strategiska HRM-arbetet i el-och energibranschen.  Handledare: Magnus Linderström  Nyckelord: Talent Management, Talang, HRM system, Strategisk HRM, Kompetensförsörjning, Kompetensutveckling, Skills gap. LÄS MER

 4. 4. AI:s påverkan på beslutsfattande inom redovisning : En översikt av hur AI-teknik kan påverka beslutsdelar inom redovisning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Alex Lindquist; Stefan Pejcic; Gustav Skoglund; [2023]
  Nyckelord :Risk; AI; beslutsprocess; redovisning; etik; osäkerhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Datum:                           2023-05-31    Nivå:                               Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp   Institution:                   Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet   Författare:                     Alex Lindquist            Stefan Pejcic            Gustav Skoglund                                           99/08/17                         00/07/13                  94/07/12   Titel:                               AI:s påverkan på beslutsfattande inom redovisning    Handledare:                   Leanne Johnstone   Nyckelord:                     Risk, AI, beslutsprocess, redovisning, etik, osäkerhet Forskningsfrågor: Hur påverkar AI beslutsprocessen och beslutsfattningen inom redovisning?  Syfte:  Syftet med denna studie är att bidra till kunskapen om AI:s inverkan på redovisningsbeslut samt processen av redovisningsbeslut.   Metod: Vi använde en kvalitativ forskningsmetod genom att använda sekundärdata som vår resurs för att förstå hur olika organisationer har närmat sig AI inom redovisning och hur det har påverkat beslutsfattandet inom redovisning. LÄS MER

 5. 5. ESG-betygets påverkan på kreditbetyget : En kvantitativ studie på 311 publika nordiska företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jessica Berg; Josephine Persson; [2023]
  Nyckelord :ESG; CSR; credit rank; credit risk; stakeholder theory; principal-agent-theory; Nordic.; ESG; CSR; kreditbetyg; kreditrisk; intressentteorin; principal-agent-teorin; Norden;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om det finns ett samband mellan ESG-betyg och kreditbetyg hos publika företag i Norden. Forskningsfrågorna som skulle besvaras var om det finns samband mellan ESG, dess dimensioner, och kreditbetyg, samt om det finns skillnader i dessa samband mellan sektorer och länder. LÄS MER