Sökning: "Företagsekonomi organisation och ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Företagsekonomi organisation och ledarskap.

 1. 1. Förändringsmotstånd utifrån medarbetarnas perspektiv : En kvantitativ fallstudie på ett tillverkningsföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Tarek Fudly; Nemanja Stefanov; [2021]
  Nyckelord :Resistance to change; Organization; Communication; Participation; Motivation; Förändringsmotstånd; Organisation; Kommunikation; Delaktighet; Motivation;

  Sammanfattning : Förändringar sker ständigt i en mängd olika organisationer av en mängd olika anledningar. Både externa och interna faktorer ställer krav på att organisationen måste genomföra förändringar som inte alltid genomförs utan hinder och motstånd. LÄS MER

 2. 2. Hålla social distans när det krävs att vara närvarande : En fallstudie om organisationsförändringar inom detaljhandeln när världen drabbas av en pandemi.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Camilla Bertilsson; Emma Simonsson; [2021]
  Nyckelord :Pandemic; Covid-19; Retail; Co-workers; Leadership; Pandemi; Covid-19; Detaljhandel; Medarbetare; Ledarskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att skapa djupare förståelse för hur organisationsförändring, som grundats i en kris (pandemin Covid-19), påverkar ledarskap såväl som medarbetare inom detaljhandelsbranschen. En fallstudie med mixad metod med en deduktiv ansats har genomförts för att skapa en djupare förståelse för uppfattningen kring organisationsförändring grundat i pandemin. LÄS MER

 3. 3. Det moderna ledarskapet : En studie på ledare i mäklarbranschen med utgångspunkt på det Autentiska Ledarskapet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jason Millado; Marc Törnsten; [2021]
  Nyckelord :Autentiskt ledarskap; Självkännedom; Internaliserat moraliskt perspektiv; Balanserad informationsprocess; Transparens i relationer; Mäklarledare;

  Sammanfattning : Abstract (sv) Titel: Det moderna ledarskapet - En studie på mäklarledare med utgångspunkt på det  Nivå: Kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Jason Millado & Marc Törnsten Handledare: Monika WallmonDatum: Juni – 2021  Syfte: Syftet med detta arbete är att undersöka hur autentiskt ledarskap tar sig uttryck inom mäklaryrket.  Metod: Denna studie har genomförts med en deduktiv ansats, där studiens uppbyggnad handlar om att undersöka om de fyra dimensionerna i autentiskt ledarskap uttrycker sig i mäklaryrket. LÄS MER

 4. 4. Att vara chef i ideella organisationer : En kvalitativ studie om ledarskap, makt, värderingar och politisk styrning

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Marie Antman; [2021]
  Nyckelord :Ideella organisationer; ledarskap;

  Sammanfattning : Den här studien har titeln: Att vara chef i ideella organisationer. Det är en kvalitativ studie som rör ledares uppgifter i organisationer som präglas av värderingar, makt och politiskstyrning. Studien är gjord av mig, Marie Antman, som examenarbete på Högskolan Väst inom ramen för kursen Magisterprogram i ledarskap vårterminen 2021. LÄS MER

 5. 5. Tillit, ledarskapets palindrom : En kvalitativ studie av chefers tolkningar och uppfattningar kring tillitsbaserat ledarskap och motivationsmiljö i en offentlig organisation

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Charlotte Hentzel; [2021]
  Nyckelord :Trust; leadership; public administration; trust-based management; trust in leadership; trust management; motivation environment; self-determination motivation; Tillit; ledarskap; offentliga organisationer; tillitsbaserat ledarskap; tillit inom ledarskap; motivationsmiljö; självbestämmande motivation;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks tillit inom ledarskap. Studien fokuserar på ledarskap på individnivå, i ett sammanhang av motivation. Undersökningen belyste vilka tolkningar och upplevda erfarenheter som fanns bland chefer i tillämpandet av ett tillitsbaserat ledarskap på en myndighet som Migrationsverket. LÄS MER