Sökning: "Företagsförvärv immateriella tillgångar"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Företagsförvärv immateriella tillgångar.

 1. 1. Företagsbesiktning – En analys av företagsbesiktningens rättsverkningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jonas Sporrstedt Lätt; [2018]
  Nyckelord :Företagsförvärv; företagsbesiktning; riskfördelning; köplagen.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Begreppet due diligence är i svenskt näringsliv synonymt med företagsbesiktning. Som företeelse är det en procedur för att genomlysa ett målbolags ekonomiska ställning och andra förhållanden. LÄS MER

 2. 2. Efterlevnad av IFRS3 i svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Ruslan Ovsyannikov; Victor Röxner; [2018]
  Nyckelord :IFRS 3; goodwill; intangible assets; business acquisitions;

  Sammanfattning : In this study, we have investigated compliance with IFRS 3 in Swedish listed companies in the Health Care and Industrial sectors, and if there are any industry-related factors that can affect how the companies in the two investigated sectors report business acquisitions and allocate the acquisition price. To reach the purpose of this study, we have interviewed 7 companies representing one of the two selected sectors and conducted a content analysis of secondary data in the form of annual reports and a database of all acquisitions made by Swedish companies listed on the Stockholm Stock Exchange since the introduction of IFRS 3. LÄS MER

 3. 3. Identifiering av immateriella tillgångar i samband med företagsförvärv enligt IFRS 3 -En studie av resultateffekt och resultatmanipulering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecca Brandt Strömblad; Madeleine Tallbring; [2015-01-29]
  Nyckelord :Goodwill; depreciation; impairment; agency theory; earnings management; big bath;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Goodwillpostens behandling i redovisningen är ett ämne som diskuterasflitigt i branschrelaterad litteratur. Problemet är att bolag i olika grad identifierar immateriellatillgångar, en skillnad som får följder för om värdet skrivs av eller nedskrivningsprövas. LÄS MER

 4. 4. Redovisningspraxis för goodwill : En studie av utvecklingen för de svenska börsföretagen mellan åren 1992 – 2012

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Joseph Muhumuza; Ismail Mahamed; [2014]
  Nyckelord :goodwill; impairment test; economic condition; recession; merger; acquisition; goodwill; goodwillprövning; konjunktur; lågkonjunktur; företagsförvärv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hur företag väljer att redovisa sina tillgångar, speciellt immateriella tillgångar, har under de senaste decennierna varit föremål för mycket diskussion med tanke på finanskriserna som varit. Sedan 2005 skall alla börsnoterade koncerner inom EU följa IASBs standardverk IFRS regelverk. LÄS MER

 5. 5. Varumärkesvärdering vid förvärv : Revisorns syn på identifieringen av immateriella tillgångar från goodwill

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Catrin Fellman; Josefine Eckman; [2014]
  Nyckelord :Goodwill; revisor; immateriella tillgångar; varumärkesvärdering; principal-agentteori; redovisningsstandarder;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har det skett en ökning i antalet företagsförvärv och i samband meddetta riktas fokus ofta på goodwillhanteringen och identifieringen av immateriella tillgångar.Det är ett intressant och aktuellt ämne och därför ämnar uppsatsen undersöka hur revisorerupplever företags inställning till redovisning av goodwill och varumärken. LÄS MER