Sökning: "Företagskonkurs"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Företagskonkurs.

 1. 1. Revision inför företagskonkurser : En undersökning om förändringen i revisionsberättelsens anmärkningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jakob Hassel; David Zetterman; [2016]
  Nyckelord :Fortsatt drift; Konkurs; Revisionsberättelse;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att kunna förklara hur en oren revisionsberättelse ser ut och förändras inför en företagskonkurs. I teorin redogörs det för olika teoretiska begrepp som studien utgår från, vilka är: konkurs, revisionsberättelse, oren revisionsberättelse, Big 4 och byte av revisor. LÄS MER

 2. 2. Ekonomisk förlust för revisionsbyråer : En studie över revisorers fortlevnadsvarningar i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Angelica Arvidsson Wallberg; Alexandra Åhlén; [2016]
  Nyckelord :Auditor; auditor independence; auditor switching; bankruptcy; audit fee; non-audit service fee; Revisor; revisorns oberoende; revisorsbyte; företagskonkurs; revisionsarvode och NAS-arvode;

  Sammanfattning : Syfte: Inom revisionsbranschen har rapporteringen om ett företags fortlevnad under en lång tid varit ett omtvistat ämne. Detta specifikt till följd av revisorsskandaler, då företag gått i konkurs utan att ha erhållit en fortlevnadsvarning från sin revisor. LÄS MER

 3. 3. Varför går företag i konkurs? : Företagsledares förklaringar ur ett meningsskapandeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Adam Alfvegren; Emil Bäckman; Pontus Eidemar; [2013]
  Nyckelord :sensemaking; bankruptcy; bankruptcy factors; create meaning; business leader; manager; företagsledare; konkursfaktorer; företagare; företagskonkurs; konkurs; meningsskapande; konkursorsaker; skapa mening;

  Sammanfattning : This paper is about sensemaking. By using sensemaking we have derived bankruptcy factors from business leaders’ own statements about their bankruptcies. The focus in this paper is to ensure how business leaders create meaning about the bankruptcies, which is also our research question. LÄS MER

 4. 4. Prognostisering av konkurs : En logistisk regressionsanalys av svenska företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexis Andersson; Hans Johansson; [2009]
  Nyckelord :prognosticering; konkurs; klassificering; regressionsanalys; konkursföretag;

  Sammanfattning : En företagskonkurs får ofrånkomligen återverkningar för de intressenter som har en koppling till det drabbade företaget. Det är för intressenter därför betydelsefullt att kunna förutspå konkurs.Studiens syfte var att utvärdera en teoretisk modell för prognostisering av konkurs genom analys av nyckeltal. LÄS MER

 5. 5. Förvaltningsberättelsen : och dess nytta vid konkursförutsägelser

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Lars Rosendal; Christofer Lilja; [2008]
  Nyckelord :bankruptcy prediction; management s report; konkursförutsägelse; förvaltningsberättelse;

  Sammanfattning : År 2007 gick 5 791 svenska företag i konkurs. Företagskonkurser kan få svåra ekonomiska konsekvenser för företagens intressentkrets. Utöver den uppenbara ekonomiska förlusten för företagsledningen och ägarna drabbas även andra intressenter såsom bolagets kreditgivare, leverantörer, kunder, staten och naturligtvis bolagets anställda. LÄS MER