Sökning: "Företagsledning kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 246 uppsatser innehållade orden Företagsledning kommunikation.

 1. 1. Styrning på distans genom organisatoriska mål : En studie om styrningen inom kunskapsintensiva organisationer och kommunikationsprocessen av organisatoriska mål

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Jesper Mårtensson; Niclas Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Management; Organizational goals; Knowledge-intensive organizations; Communication; Consultancy; Control; Commitment.; Styrning; Organisatoriska mål; Kunskapsintensiva organisationer; Kommunikation; Konsultbolag; Styrbarhet; Engagemang.;

  Sammanfattning : Bakgrund Distansstyrning anses som den moderna organisationens sätt att styra sina anställda mot att uppnå vad som är bäst för organisationen. De styr primärt sina anställda genom att fastställa organisatoriska mål för att vägleda de anställda i rätt riktning. LÄS MER

 2. 2. Crafting and Conveying a Meaningful Message of Change : A Case Study of How Data-Driven Change Communication Can Drive Change Readiness in a Swedish Rental Services Company

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Mathilda Lundeberg; Tilda Lundgren; [2019]
  Nyckelord :change readiness; data-driven change communication; participatory change communication; visualization; data-driven organization; Power BI; förändringsmognad; data-driven förändringskommunikation; deltagande förändringskommunikation; visualisering; data-driven organisation; Power BI;

  Sammanfattning : In today’s turbulent business environment, an increasing number of businesses and organizations are finding themselves confronted with a crushing pressure to constantly reinvent themselves. Given such a business environment, coupled with high stakes and fierce competitiveness, it is quite unsurprising that most change efforts are reported to fail. LÄS MER

 3. 3. Investera utifrån min spegelbild, eller någon annans? : En studie om förändring i kvinnlig ägarstruktur vid en förändrad könsfördelning i styrelse och ledning.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ann Forsberg; Martin Rosström-Ejnar; [2018]
  Nyckelord :female shareholders; stereotypes; risk averse; gender diversification; comparison; Kvinnliga aktieägare; stereotyper; riskbenägenhet; könsdiversifiering; jämförelse;

  Sammanfattning : Denna studie bidrar till området behavioral finance och ger en ökad förståelse om hur kvinnliga aktieägare påverkas av stereotyper och igenkänning. Diskussionen kring att en könsdiversifierad styrelse och företagsledning kan bidra till en stabilare och ökad tillväxt uppmärksammas i allt fler länder, däribland Sverige vars jämställhet mellan kvinnor och män är hög. LÄS MER

 4. 4. Socialt hållbart företagande : - En sociologisk studie om företags upplevda möjligheter och svårigheter till att arbeta med social hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Caroline Parmlind; Johanna Weinert; [2017]
  Nyckelord :Sociology; social sustainability; entrepreneurship; opportunities and difficulties; social conditions; meaningfulness; competitive advantage.; Sociologi; social hållbarhet; företagande; möjligheter och svårigheter; sociala förutsättningar; meningsfullhet; konkurrensfördel.;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats syftar till att förklara och förstå hållbarhetsansvarigas upplevelser av företags möjligheter och svårigheter att arbeta med social hållbarhet, samt fånga deras upplevelser av motiverande av såväl företagsledning som medarbetare. Därtill vilka sociala förutsättningar de uppfattar behövs för att möjliggöra arbete med social hållbarhet. LÄS MER

 5. 5. Revisionens nytta och kommunikation : En intervjustudie om revisorers respektive företagsledningars uppfattning om kommunikationen som sker mellan parterna

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linda Svensson; Caroline Nävemark; [2017]
  Nyckelord :Agency theory; auditor independence; audit negotiations; audit report; the expectation gap; audit transparency; professional secrecy; Agentteori; oberoende; förhandlingar; revisionsberättelsen; förväntningsgapet; transparens; tystnadsplikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Revisorn har till uppgift att kvalitetssäkra sitt klientföretags redovisning, vilket ger en ökad pålitlighet för allmänheten. Att revisorn har en relation till sitt klientföretag som präglas av förtroende har visat sig vara viktigt för att få ut nödvändig information och kunna utföra revisionen på ett korrekt sätt, men samtidigt har revisorn krav på sig om att vara helt oberoende mot företaget de reviderar. LÄS MER