Sökning: "Företagsledning"

Visar resultat 16 - 20 av 3667 uppsatser innehållade ordet Företagsledning.

 1. 16. Farmers’ Perception of Management Accounting

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Filip Jonsson; Marcus Sandlund; [2017]
  Nyckelord :farm management; farmer perception; management accounting; means end-chain; Swedish dairy farming; ZMET;

  Sammanfattning : The agriculture sector in Sweden is undergoing a fast reformation. Due to different policy changes, the competition from foreign agriculture has increased and the number of Swedish dairy farm businesses is steadily decreasing. LÄS MER

 2. 17. Socialt hållbart företagande : - En sociologisk studie om företags upplevda möjligheter och svårigheter till att arbeta med social hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Caroline Parmlind; Johanna Weinert; [2017]
  Nyckelord :Sociology; social sustainability; entrepreneurship; opportunities and difficulties; social conditions; meaningfulness; competitive advantage.; Sociologi; social hållbarhet; företagande; möjligheter och svårigheter; sociala förutsättningar; meningsfullhet; konkurrensfördel.;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats syftar till att förklara och förstå hållbarhetsansvarigas upplevelser av företags möjligheter och svårigheter att arbeta med social hållbarhet, samt fånga deras upplevelser av motiverande av såväl företagsledning som medarbetare. Därtill vilka sociala förutsättningar de uppfattar behövs för att möjliggöra arbete med social hållbarhet. LÄS MER

 3. 18. Internrevisionens roll : En studie om hur internrevisionen samverkar med företagsledningen och externrevision

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Joel Berg; Julia Bremberg; [2017]
  Nyckelord :Internal audit; role; cooperation; management; external audit; Internrevision; roll; samverkan; företagsledning; externrevision;

  Sammanfattning : Internrevisionen påverkar interna och externa intressenter till företaget. Två intressenter som bland annat påverkas är företagsledningen och externrevisionen. För att internrevisionen ska ge önskad effekt är det viktigt att den håller sig objektiv gentemot företaget. LÄS MER

 4. 19. Kompetensskillnader vid kreditbedömning : En studie av kompetensens påverkan på kreditbedömning av SME

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Markus Drevelius; Jim Larsson; [2017]
  Nyckelord :Kreditbedömning; Kompetens; Kompetensskillnader; Kreditgivare; Kredittagare; SME;

  Sammanfattning : En anledning till att det kan vara problematiskt att få lån beror på finanskrisen 2008 där bankernas misslyckande i sina kreditbedömningar var avgörande. Komplexiteten i kreditbedömningsprocessen skapar agentproblem, informationsasymmetri och moral hazard. I tidigare forskning menar de att kreditgivarens kompetens påverkar lånebesluten. LÄS MER

 5. 20. Revisionens nytta och kommunikation : En intervjustudie om revisorers respektive företagsledningars uppfattning om kommunikationen som sker mellan parterna

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linda Svensson; Caroline Nävemark; [2017]
  Nyckelord :Agency theory; auditor independence; audit negotiations; audit report; the expectation gap; audit transparency; professional secrecy; Agentteori; oberoende; förhandlingar; revisionsberättelsen; förväntningsgapet; transparens; tystnadsplikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Revisorn har till uppgift att kvalitetssäkra sitt klientföretags redovisning, vilket ger en ökad pålitlighet för allmänheten. Att revisorn har en relation till sitt klientföretag som präglas av förtroende har visat sig vara viktigt för att få ut nödvändig information och kunna utföra revisionen på ett korrekt sätt, men samtidigt har revisorn krav på sig om att vara helt oberoende mot företaget de reviderar. LÄS MER