Sökning: "Företagsledning"

Visar resultat 21 - 25 av 3670 uppsatser innehållade ordet Företagsledning.

 1. 21. Internrevisionens roll : En studie om hur internrevisionen samverkar med företagsledningen och externrevision

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Joel Berg; Julia Bremberg; [2017]
  Nyckelord :Internal audit; role; cooperation; management; external audit; Internrevision; roll; samverkan; företagsledning; externrevision;

  Sammanfattning : Internrevisionen påverkar interna och externa intressenter till företaget. Två intressenter som bland annat påverkas är företagsledningen och externrevisionen. För att internrevisionen ska ge önskad effekt är det viktigt att den håller sig objektiv gentemot företaget. LÄS MER

 2. 22. Kompetensskillnader vid kreditbedömning : En studie av kompetensens påverkan på kreditbedömning av SME

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Markus Drevelius; Jim Larsson; [2017]
  Nyckelord :Kreditbedömning; Kompetens; Kompetensskillnader; Kreditgivare; Kredittagare; SME;

  Sammanfattning : En anledning till att det kan vara problematiskt att få lån beror på finanskrisen 2008 där bankernas misslyckande i sina kreditbedömningar var avgörande. Komplexiteten i kreditbedömningsprocessen skapar agentproblem, informationsasymmetri och moral hazard. I tidigare forskning menar de att kreditgivarens kompetens påverkar lånebesluten. LÄS MER

 3. 23. Revisionens nytta och kommunikation : En intervjustudie om revisorers respektive företagsledningars uppfattning om kommunikationen som sker mellan parterna

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linda Svensson; Caroline Nävemark; [2017]
  Nyckelord :Agency theory; auditor independence; audit negotiations; audit report; the expectation gap; audit transparency; professional secrecy; Agentteori; oberoende; förhandlingar; revisionsberättelsen; förväntningsgapet; transparens; tystnadsplikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Revisorn har till uppgift att kvalitetssäkra sitt klientföretags redovisning, vilket ger en ökad pålitlighet för allmänheten. Att revisorn har en relation till sitt klientföretag som präglas av förtroende har visat sig vara viktigt för att få ut nödvändig information och kunna utföra revisionen på ett korrekt sätt, men samtidigt har revisorn krav på sig om att vara helt oberoende mot företaget de reviderar. LÄS MER

 4. 24. Vägen mot den ”optimala kapitalstrukturen” : En kvantitativ studie om hur ägarstyrda företagsledningar påverkar valet av finansiering i svenska börsnoterade modeföretag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sofia Kallin; Linda Samuelsson; [2017]
  Nyckelord :capital structure; debt to equity ratio; management; relationship; positive relationship; negative relationship; fashion business; kapitalstruktur; skuldsättningsgrad; företagsledning; samband; positivt samband; negativt samband; modeföretag;

  Sammanfattning : Modebranschen är Sveriges största kreativa näring, den är även Sveriges snabbast växande exportindustri. Trots det, så är modebranschen tillika en av de mest känsliga och utsatta branscherna, som till stor grad påverkas av yttre faktorer. LÄS MER

 5. 25. Motivation via belöningssystem : Påverkar belöningssystem personalens motivation?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Ellen E Roberts; Josefine Kvarfordh; [2016]
  Nyckelord :Empowerment; belöningssystem; motivation; total reward; decentralisering;

  Sammanfattning : Syfte: Empowerment handlar om att stärka personalens motivation och arbetstillfredsställelse genom att bland annat delegera ansvar och att dela information inom företaget. Detta kan ske med hjälp av olika verktyg varav belöningssystem är ett av de mest effektivaste verktygen inom empowerment. LÄS MER