Sökning: "Företagsledning"

Visar resultat 6 - 10 av 3665 uppsatser innehållade ordet Företagsledning.

 1. 6. Large scale companies and the challenge of being innovative: the integration of external startups

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :AUGUSTIN YANN DUMAS; [2018]
  Nyckelord :large scale company; corporate venturing; startup; incubator; accelerator; innovation; business model canvas; customer value proposition; storskalig företag; företagsledning; uppstart; inkubator; accelerator; innovation; affärsmodellduk; kundvärdesförslag;

  Sammanfattning : During the 20th century, Large Scale Companies (LSCs) mindset was all about minimizing risks and maximizing profits. On top of this, they were heavily relying on intellectual property – culture of secret – and they were shaped to exploit rather than to explore. In this context, open innovation brought a completely new approach. LÄS MER

 2. 7. Utdelningsförändringar: Signal om lönsamhet? : En kvantitativ studie om samband mellan förändrad utdelning och framtida lönsamhet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Tim Lindblom; Jonas Hajek; [2018]
  Nyckelord :Dividend change; profitability; signaling theory; Utdelningsförändring; lönsamhet; signaling theory; utdelning; signaler;

  Sammanfattning : Utdelning har sedan tidigt 1600-tal använts av företag som ett verktyg att ge dessinvesterare avkastning för deras investering, vilket än idag är utdelningens huvudsakligafunktion. Vedertagna teorier har dock ifrågasatt företagsledningars motiv till att betalautdelningar, och menar att de kan användas som ett verktyg att signalera om företagetsframtid, något som till viss del fått stöd i tidigare forskning. LÄS MER

 3. 8. En studie om sambandet mellan informationsasymmetri och revisionskostnad : Har den nya revisionsberättelsen någon inverkan på sambandet?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sanna Ahlgren; Agnes Bjerhag; [2018]
  Nyckelord :Audit fee; Information asymmetry; Audit recommendations in EU; Key Audit Matters; Revisionskostnad; Informationsasymmetri; EU:s revisionspaket; Särskilt betydelsefulla områden;

  Sammanfattning : Bakgrund: Revisionens syfte är att genom en oberoende granskning minska den informationsasymmetri som finns mellan ägare och företagsledning. Nya regler angående bland annat innehållet i revisionsberättelsen trädde ikraft 2016 med syfte att bland annat minska det informationsgap som finns på marknaden. LÄS MER

 4. 9. Hållbarhet i en textil värdekedja : en studie av produktutveckling inom ridsport

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emilia Hydén; Sara Majava; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; Equestrian sport; CSR; Supply chain; Hållbarhet; Ridsport; CSR; Textil värdekedja;

  Sammanfattning : Ridsporten är en av de största sporterna i Sverige. Ändå har den halkat efter i utvecklingen mot en hållbar framtid. Forskning visar dock att det finns en hel del strategier för hur man kan implementera hållbarhet i sin textila värdekedja, vilket ridsportföretagen också skulle kunna dra nytta av. LÄS MER

 5. 10. Kvinnor och frivillig redovisning : Påverkar könsfördelningen i ledningen svenska börsnoterade företags frivilliga redovisning?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Romppala; Boel Boija; [2018]
  Nyckelord :Könsfördelning; företagsledning; styrelse; verkställande direktör; ekonomidirektör; frivillig redovisning; informationsgivning;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på om könsfördelningen i företagsledningen hos svenska börsnoterade företag påverkar den frivilliga information som redovisas i årsredovisningar. Data har samlats in från databaser och manuellt från årsredovisningar. LÄS MER