Sökning: "Företagsrekonstruktion"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet Företagsrekonstruktion.

 1. 1. Nya EU-rättsliga bestämmelser om företagsrekonstruktion : En analys av direktiv (EU) 2019/1023 inverkan på rekonstruktionsförfarandet i Sverige

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Ylva Thunberg; [2020]
  Nyckelord :Företagsrekonstruktion; obeståndsrätt;

  Sammanfattning : I svensk rätt finns det i huvudsak två alternativa förfaranden när ett företag befinner sig i ekonomisk kris: konkurs och företagsrekonstruktion. Företagsrekonstruktionsförfarandet regleras i lag (1996:764) om företagsrekonstruktion (LFR) och förfarandet innebär att företaget i fråga kan vidta åtgärder för att förbättra företagets resultat samt en möjlighet att förhandla med sina borgenärer om ett ackord. LÄS MER

 2. 2. Vem ska bära förlusten i ett krisande företag? : En analys av en framtida lagstiftning om företagsrekonstruktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oskar Torstensson; [2020]
  Nyckelord :rekonstruktion;

  Sammanfattning : The Swedish Company Reorganization Act (SFS 1996:764) has since it came intoforce been subject for a lot of criticism. The law has, among other things, beencriticized for being rather primitive due to the fact that only unsecured creditorsare affected by the proposal for composition, which is the typical outcome of acompany reorganization proceeding. LÄS MER

 3. 3. Medansvaret och dess avslut : – i ljuset av sänkningen av aktiekapitalet och nyare praxis

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Karl Stolpstedt; [2020]
  Nyckelord :aktiebolagsrätt; aktiekapital; kapitalbrist; kapitalbristregler; kapitalskyddet; borgenärsskydd; tvångslikvidation; konkurs; förlikning; specialpreskription; medansvar; personligt betalningsansvar.;

  Sammanfattning : Det har i svensk rätt funnits aktiebolagsrättsliga bestämmelser om tvångslikvidation sedan 1895. Ett övergripande syfte med bestämmelserna är att sätta upp gränser för hur länge en förlustbringande verksamhet får fortsätta innan verksamheten måste avbrytas och bolaget avvecklas. LÄS MER

 4. 4. Lagen om företagsrekonstruktion - en ändamålsenlig lagstiftning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alex Skepastianos; [2019]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Company Reorganisation Act (1996:764) was widely debated when it entered into force in 1996. An increasing number of bankruptcies during the last few years and a pending European Directive aiming to harmonize the legislation within the member states, have made The Company Reorganisation Act highly relevant again. LÄS MER

 5. 5. Medansvarets upphörande - Särskilt om ändamålsenligheten i Högsta domstolens senaste praxis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Pontus Söderberg; [2019]
  Nyckelord :associationsrätt; civilrätt; private law; company law; medansvar; kapitalbrist; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera de aktiebolagsrättsliga kapitalbristreglerna. Inledningsvis ger uppsatsen en övergripande bild av reglernas konstruktion. Fokus läggs sedan på den sen-aste rättsutvecklingen som skett på området med avseende ansvarsperiodens upphörande. LÄS MER