Sökning: "Företagsrekonstruktion"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet Företagsrekonstruktion.

 1. 1. Styrelseledamöters medansvar vid kapitalbrist enligt Aktiebolagslagen 25 kap. 18 § - Särskilt om ansvarsperiodens förhållande till konkurs och företagsrekonstruktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karin Krossling; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Konkurs eller företagsrekonstruktion : Kan någon hållas ansvarig vid ett bristfälligt beslut om ansökan?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Ludwig Nilsson; Robin Schymberg; [2018]
  Nyckelord :Konkurs; företagsrekonstruktion; insolvensrätt; obestånd; skadestånd; ren förmögenhetsskada;

  Sammanfattning : När en verksamhet hamnar på obestånd och inte finner en utväg från situationen erbjuder det svenska rättssystemet två alternativ för verksamhetens framtid. Ett beslut om konkurs fortskrider i att verksamheten läggs ner och en konkursförvaltare tillsätts för att fördela bolagets tillgångar mellan dess borgenärer. LÄS MER

 3. 3. Förslag till EU-direktiv COM(2016)723/F och svensk insolvensrätt : Kan reglerna i förslaget lösa problematiken i gällande rätt avseende rekonstruktionsplanen och gäldenärens avtal?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emelie Rogner; [2018]
  Nyckelord :insolvensrätt; eu-direktiv; rekonstruktionsplan; gäldenärens avtal;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om förslag till direktiv COM(2016)723/F1och dess regler om rekonstruktionsplanen och gäldenärens avtal samt gällande rätt på samma område. Arbetet handlar om problematiken som råder i gällande rätt och om reglerna i förslaget skulle kunna åtgärda dessa problem vid implementering av reglerna i svensk rätt. LÄS MER

 4. 4. Rekonstruktörens roll vid företagsrekonstruktion : En utredning av gällande rätt och de förslag som ges i SOU 2016:72 Del 2.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Almedina Redzic; Chenni Chaolampang; [2018]
  Nyckelord :Företagsrekonstruktion; rekonstruktör;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. FÖRETAGSREKONSTRUKTION OCH PERSONLIGT ANSVAR : om rekonstruktionsmål och borgenärsskydd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonas Vedin Forsberg; [2017]
  Nyckelord :rekonstruktion; företagsrekonstruktion; kapitalbristreglerna; ABL; SFL; aktiebolagslagen; ansvarsregler; skatteförfarandelagen; företrädaransvar; insolvensrätt; personligt ansvar; obestånd; obeståndsrätt; konkurs; kapitalbrist; kontrollbalansräkning; KBR; 59 kap. SFL; 25 kap. ABL; borgenärsperspektiv; gäldenärsperspektiv; tvängslikvidation; medansvar;

  Sammanfattning : Ett företag med ekonomiska problem kan, enligt lagen om företagsrekonstruktion (LFR), ges möjlighet att rekonstruera verksamheten genom ett särskilt förfarande, en företagsrekonstruktion. Syftet med institutet är att livskraftiga bolag som har tillfälliga ekonomiska problem ska kunna komma på fötter igen och därmed undvika att bolaget försätts i konkurs med den värdeförstöring det typiskt sett innebär, både företags- och samhällsekonomiskt. LÄS MER