Sökning: "Företrädaransvar"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Företrädaransvar.

 1. 1. Skatterättsligt företrädaransvar i förändring - Gällande rätt efter HFD 2018 ref. 4

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Hellenius; [2019]
  Nyckelord :skatterätt; företrädaransvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The state has a need of being able to collect unpaid tax debts from juridical persons. The solution to this has been the so called personal liability. This gives the state the possibility of demanding accountability from the company alongside it’s representatives. LÄS MER

 2. 2. ”När var det nu skatten skulle betalas in?” – En granskning av syftet och tillämpningen av 59 kapitlet 12-21 §§ Skatteförfarandelagen.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emil Johansson; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; Företrädaransvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skatterättslig företrädaransvar innebär att en företrädare för ett bolag blir solidariskt betalningsansvarig med bolaget för dess obetalda skatter. När Skatteverket upptäcker obetalda skatter hos bolag och anser att företrädaren har agerat uppsåtligen eller grovt oaktsamt ansöker de om företrädaransvar hos förvaltningsrätten. LÄS MER

 3. 3. Self-cleaning och de fakultativa uteslutningsgrunderna - Allvarligt fel i yrkesutövningen och allvarliga eller ihållande brister av ett väsentligt krav i ett tidigare offentligt kontrakt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adam Andsberg; [2018]
  Nyckelord :Allvarligt fel i yrkesutövningen; Allvarliga eller ihållande brister av ett väsentligt krav i ett tidigare offentligt kontrakt; Self-cleaning; Offentlig upphandling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas de fakultativa uteslutningsgrunderna allvarligt fel i yrkesutövningen och allvarliga eller ihållande brister av ett väsentligt krav i ett tidigare offentligt kontrakt, samt bestämmelsen self-cleaning. Genom direktiv 2014/24/EU har EU infört ett nytt upphandlingsdirektiv med nya bestämmelser som medlemsstaterna ska inkorporera i sin nationella upphandlingslagstiftning. LÄS MER

 4. 4. Förhållandet mellan företrädaransvar för skatteskulder och F-skuldsanering : En utredning om förhållandet och samexistensen av företrädaransvar för skatteskulder och Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Jasmina Sehic; [2018]
  Nyckelord :Företrädaransvar F-skuldsanering skuldsanering;

  Sammanfattning : I Sverige bedrivs idag en näringspolitik som lägger betydande fokus på ett konkurrenskraftigt och dynamiskt näringsliv och anses utgöra grunden för att skapa fler, nya och bättre jobb i hela landet. De stora företagen är viktiga för sysselsättningen, men det är främst i de små och medelstora företagen som de nya jobben skapas. LÄS MER

 5. 5. Skatterättsligt företrädaransvar : En särställning för staten?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Aylin Bircan; Caroline Björkegren; [2017]
  Nyckelord :Skatterättsligt företrädaransvar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER