Sökning: "Förhållningssätt och bemötande"

Visar resultat 1 - 5 av 850 uppsatser innehållade orden Förhållningssätt och bemötande.

 1. 1. Övergång mellan förskola och förskoleklass för elever i behov av särskilt stöd. - En kvalitativ studie om vårdnadshavares upplevelser av delaktighet och samverkan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Soha El-Ayneine; Maria Löfstrand; [2024-02-15]
  Nyckelord :övergång mellan förskola och förskoleklass; barn och elever i behov av särskilt stöd; vårdnadshavare; delaktighet; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vårdnadshavares upplevelse av delaktighet och samverkan vid övergång mellan förskola och förskoleklass. Urvalet är vårdnadshavare till barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenheter vid omvårdnad av patienter med självskadebeteende : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Agnes Ekman; Andreas Nyqvist Stefani; [2024]
  Nyckelord :Self-injurious behaviour; Nursing; Nursing care; Therapeutic relationship; Attitudes; Nurses attitudes; Stigmatization; Communication; ​​Självskadebeteende; Omvårdnad; Vårdrelation; Attityder; Sjuksköterskors attityder; Stigmatisering; Kommunikation​;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självskadebeteende kopplas ofta ihop med psykiatriska tillstånd så som depression och ångestsyndrom och en vanlig uppfattning är att syftet med beteendet är suicidalt. Självskada används ofta som en strategi för att reglera negativa känslor. LÄS MER

 3. 3. Patienter med obesitas upplevelser vid möten med vårdpersonal : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Milla Norgren Bengtsson; Hanna Trulsson; [2024]
  Nyckelord :Kvalitativ studie; Obesitas; Patienter; Upplevelser; Vårdmöte;

  Sammanfattning : Bakgrund: Obesitas har i modern tid blivit en av världens största epidemier, där allt fler blir drabbade. Tillståndet kan leda till såväl somatiska som psykiatriska sjukdomstillstånd. Internationellt lever idag cirka 650 miljoner människor med obesitas. Behandlingsmetoder i Sverige syftar till både kortsiktig och långsiktig hälsa. LÄS MER

 4. 4. Differentierad undervisning – Ett sätt att tänka kring elevers extra anpassningar i klassrummet : En kvalitativ studie om specialpedagogers, lärares och elevers uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Emelie Jansson; Anja Hartnor; [2024]
  Nyckelord :Differentierad undervisning; Extra anpassningar; Motivation; Relationer; Specialpedagog;

  Sammanfattning : Hartnor, Anja och Jansson, Emelie (2024). Differentierad undervisning: Ett sätt att tänka kring elevers extra anpassningar i klassrummet - En kvalitativ studie om specialpedagogers, lärares och elevers uppfattningar. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90hp. LÄS MER

 5. 5. Normer om kost: Pedagogers förhållningssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Frogner Emelie; Holmqvist Elin; [2024]
  Nyckelord :Förhållningssätt; förskola; normkritiskt; kön; makt; måltidssituation; normer; selektivt ätande;

  Sammanfattning : AbstractSyftet med denna studie är att undersöka hur pedagogernas normer framträder under måltidssituationer samt inom ramen för detta syfte belysa hur bemötande kring barn som är selektiva i maten ser ut. Detta kommer att göras utifrån tre frågeställningar: Vilka förhållningssätt har pedagogerna under måltidssituationen? Vilka normer blir synliga under måltidssituationen? Hur tar pedagogerna hänsyn till barns individuella behov under måltidssituationen i förskolan?     Utförandet av studien är utav en kvalitativ metod genom strukturerade observationer för att kunna besvara syftet och frågeställningarna. LÄS MER