Sökning: "Förhandsavgörande"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet Förhandsavgörande.

 1. 1. Vårdmomsens komplexitet - En undersökning om rättsläget gällande mervärdesskatt på uthyrning av sjukvårdspersonal är tillräckligt klarlagt för att Högsta Förvaltningsdomstolen inte ska inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Stina Anderberg Jizîrî; [2020-09-14]
  Nyckelord :Mervärdesskatt; Vårdmoms; Mervärdesskattedirektivet; Sjukvårdsundantaget; Förhandsavgörande; Art. 267 FEUF; Acte clair;

  Sammanfattning : Medcura-domen kom att ändra rättsläget gällande mervärdesskatt på uthyrning av legitimerad vårdpersonal och kostnaden ökade med 25 %. HFD avgjorde frågan om hur sjukvårdsundantaget ska tillämpas genom att göra en analogi mot undantagsbestämmelser gällande social omsorg samt utbildning, vilket uppsatsen analyserar. LÄS MER

 2. 2. Förbudsregeln i 5 kap. 4§ MB - ett hinder för verksamheter? : En utredande uppsats av förbudsregeln i 5 kap. 4 § MB och möjligheten för verksamheter att fortsatt beviljas tillstånd.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Siri Andersson; [2020]
  Nyckelord :Förbudsregeln; vattenmiljö; miljökvalitetsnormer; ramdirektivet för vatten; Weserdomen; verksamheter;

  Sammanfattning : Förbudsregeln, som sedan 1 januari 2019 finns implementerad i 5 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) (MB), ställer krav på verksamheter att inte på ett otillåtet sätt försämra vattenmiljön eller äventyra att vattnet uppnår rätt kvalitet enligt miljökvalitetsnorm. LÄS MER

 3. 3. Inkomstbeskattning av gaming : Är donationer skattepliktiga inkomster och hur ska gränsdragningen göras för vilket inkomstslag som gaming ska beskattas i?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Elin Rodin; [2020]
  Nyckelord :Skatterätt; donationer; gåvobegreppet; hobbyverksamhet; inkomstbegreppet; gränsdragning;

  Sammanfattning : Gaming är ett nytt område inom skatterätten som omfattar spelande av datorspel live via streamingtjänster, exempelvis Twitch.tv. På grund av de livestreamade spelen kan de personer som spelar få inkomst från donationer som är frivilligt skänkta av tittare. LÄS MER

 4. 4. Rättskraft, resning och EU – Unionsrättens krav på omprövning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Mathias Eriksson; [2020]
  Nyckelord :EU-rätt; Processrätt; Nationell processuell autonomi; Likvärdighetsprincipen; Effektivitetsprincipen; Rättskraft; Resning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utreda hur långtgående krav unionsrätten ställer på möjligheten att upphäva eller ompröva lagakraftvunna avgöranden som strider mot unionsrätten. Uppsatsens syfte är också att undersöka hur HD:s avgörande i mål Ö 5731-18 förhåller sig till de krav som följer av unionsrätten. LÄS MER

 5. 5. Gränsöverskridande resultatutjämning - En undersökning av moderbolagets beviskrav vid koncernavdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Filippa Ståhlnacke; [2020]
  Nyckelord :skatterätt; EU-rätt; koncernavdrag; holmen; memira; slutlig förlust; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Marks & Spencer-domen slog EU-domstolen fast att det strider mot etableringsfriheten att inte tillåta gränsöverskridande förlustavdrag när förlusterna inte kan utnyttjas i det utländska dotterbolagets hemviststat, det vill säga när förlusterna är så kallade slutliga. Nyligen lämnade EU-domstolen förhandsavgöranden i de två svenska målen Holmen och Memira där Marks & Spencer-principen bekräftas. LÄS MER