Sökning: "Förmågor matematik problemlösning"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden Förmågor matematik problemlösning.

 1. 1. Utveckla entreprenöriella förmågor genom problemlösning i matematik : Utifrån ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för utbildning och lärande

  Författare :Malin Sjödén; [2021]
  Nyckelord :Entreprenöriell; problemlösning; förmågor; lärare; 1–3; matematiska problem; entreprenörskap; öppna uppgifter; rika problem; MOSAIK;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka vilka entreprenöriella förmågor lärare anser att elever får möjlighet att utveckla genom problemlösningsaktiviteter i matematik. Frågan är relevant eftersom entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom all undervisning enligt Lgr11 (Skolverket, 2019). LÄS MER

 2. 2. Programmering som medel för fördjupad relationell problemlösning i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Imanh Nikontovic; Kelly Jamett Menjivar; [2021]
  Nyckelord :lärandeprocess; matematik; problemlösning; programmering; relationell förståelse; relationell problemlösning;

  Sammanfattning : Avsikten med denna kunskapsöversikt är att undersöka hur programmering som didaktiskt medeli matematikundervisningen kan fördjupa relationell problemlösning. Programmering är ett aktuellt digitalt medel som numera ingår i matematikkurserna både på grundskole- och gymnasial nivå (Skolverket, 2018; Skolverket, 2019). LÄS MER

 3. 3. Framgångsrik iscensättning genom Kängurun : Hur det förberedande arbetet inför en Kängurutävling kan stärka och utveckla undervisning för lärande i skolämnet matematik.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Åsa Nilsson; Rosanna Sköldvinge; [2020]
  Nyckelord :Kangaroo; problem solving; mathematics; teaching; learning; guidance; Kängurun; problemlösning; matematiska problem; utforskande matematik; undersökande matematik; undervisning; vägledning; aspekter för lärande; socio-matematiska normer;

  Sammanfattning : Denna empiriska studie har ett fokus på lågstadielärarens arbete med problemlösning tillsammans med de yngsta förskoleklassbarnen och eleverna i årskurs F-3. I studien granskas en internationell matematiktävling som varje år arrangeras av Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM). LÄS MER

 4. 4. Elevuppfattingar om samband mellan programmering och matematik : En fenomenografisk studie om några gymnasieelevers uppfattningar om samband mellan programmering och matematik med fokus på likheter, skillnader, möjligheter och begränsningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Östberg Daniel; [2020]
  Nyckelord :Programmering; matematik; elevers uppfattningar; gymnasieskolan; fenomenografi;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka några gymnasieelevers uppfattningar om samband mellan programmering och matematik med fokus på likheter, skillnader, möjligheter och begränsningar. Metoden utgår från en fenomenografisk ansats med intervjuer som transkriberats och analyseras via en kategoriseringsmetod i sju steg. LÄS MER

 5. 5. Elevers utveckling under matematiska diskussioner om problemlösning : En kvalitativ observationsstudie i årskurs 2 och 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Melissa Nilsson; Ebba Olsen; [2020]
  Nyckelord :Gruppdiskussion; Matematik; Problemlösning; Problemlösningsförmåga; Undervisningens och lärandets fyra zoner;

  Sammanfattning : Matematikundervisningen inriktas idag till stor del på enskilt arbete i matematikboken vilket leder till att eleverna kan gå miste om tillfällen att utveckla sina förmågor i problemlösning och matematiska resonemang. Kursplanen för matematik för årskurs 1–9 har en stark koppling till problemlösning då problemlösning är kärnan av matematiken. LÄS MER