Sökning: "Förort kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Förort kultur.

 1. 1. Effekter av medborgardrivna mötesplatser i socioekonomiskt utsatta områden : En kvalitativ studie om vitaliseringsprocessers betydelser i Folkets hus

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Josefin Löfgren; [2020]
  Nyckelord :Vitaliseringsprocess; förort; ortenrörelsen; medborgardrivna mötesplatser; socioekonomiskt utsatta områden; folkets hus; vivalla; ersboda; kulturellt kapital; rasifiering; habitus; miljonprogram; arbetarklass;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Gemenskap i utanförskap : En studie i svenska förorters innanförskap

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hugo Karlsson Million; [2020]
  Nyckelord :Gemenskap; utanförskap; förorter; innanförskap; mellanförskap; identitet; kreolisering; tredje rum; tredje kultur; lokalism; civilsamhälle; välfärd; Sverige;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur utanförskap och gemenskap kommer till och utvecklas i utsatta svenska områden. Då klyftorna mellan innerstad och förort växer allt större och synen på specifika förorter förändrats, är det väsentligt att undersöka varför detta är fallet och vad det har för konsekvenser. LÄS MER

 3. 3. Vision Vällingby : Det politiska samtalet om stockholmsförorten och dess invånare mellan 1950 - 1980

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Fanny Engström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att granska det politiska samtalet om stockholmsförorters uppkomst, funktion och utveckling mellan 1950 – 1980. Jag har läst och tolkat politiska uttalanden i dokument från kommunfullmäktigetrycket som finns digitaliserade hos Stockholms stadsarkiv och ställt det mot en del tidigare forskning. LÄS MER

 4. 4. Stigmatisering och motstånd : En studie av förortsungdomar i Norrköping och deras Alternativberättelser

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Rahma Nouman; [2020]
  Nyckelord :Navestad; stigmatisering; alienation; kulturell rasism; media.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur ungdomar i förorten Navestad i Norrköping förhåller sig till den stigmatiserande diskursen som svensk media upprätthåller om dem. Genom kvalitativa enskilda intervjuer har sex ungdomar fått dela med sig av sina erfarenheter. LÄS MER

 5. 5. Inkluderande traditioner. En semiotisk analys av innehåll från Erik Lundins musikvideo "Haffla"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Dana Etemadi Zanganeh; [2019]
  Nyckelord :Semiotik; representation; förort; postkolonialism; bildanalys; visuell; hiphop; musikvideo;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att skapa djupare förståelse för det menings-skapande som musikvideon Haffla (2017) bidrar med i debatten om kultur, nationalitet och utanförskap i samtida Sverige. Genom ett postkolonialt perspektiv och med avstamp i teori om representation har delar av innehållet undersökts med metoden av semiotisk bildanalys. LÄS MER