Sökning: "Försäkringsföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Försäkringsföretag.

 1. 1. Förändringsarbete och dynamiska förmågors ifrågasatta bidrag En kvalitativ studie om organisatorisk förändring i ett svenskt försäkringsföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Nyberg Johansson; Victoria Wall; [2022-02-15]
  Nyckelord :Organisationsförändring; förändringsarbete; interna drivkrafter; externa drivkrafter; dynamiska förmågor; resurser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera bakomliggande orsaker till förändringar i ett försäkringsföretag och undersöka huruvida dynamiska förmågor kan påverka förändringsarbetet och hanteringen av de externa faktorer som styr företaget. Ett mål med uppsatsen är att utveckla begreppet dynamiska förmågor och sätta det i en kontext för att andra beslutsfattare och ledare skall kunna bedöma huruvida dynamiska förmågor är applicerbart för andra företag och branscher än det som fokuseras på i denna rapport. LÄS MER

 2. 2. Införandet av robotprocessautomatisering inom ett försäkringsbolag : Konsten att genomföra RPA-införandeprocessen samt definiera framgångsfaktorer för hantering av risker under resans gång

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Olesya Vashina; [2021]
  Nyckelord :RPA; RPA-Införandeprocess; automatisering; risker; effekter; intressenter; försäkringsbranschen; Triple-Win.;

  Sammanfattning : Användningen av Robot Processautomatisering (RPA) hos företag blir allt vanligare och det är viktigt att lyckas med RPA-införandet för att maximera syftet med automatiseringen samt undvika störningar i verksamheten.  Det uppkommer en del risker under RPA-införandet som behöver hanteras. LÄS MER

 3. 3. Spridning och förankring av CSR i försäkringsföretag : — En studie om anställdas medvetenhet och involvering av företagens hållbarhetsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Hanna Ta; Lovisa Nätterqvist; [2020]
  Nyckelord :CSR; hållbarhet; hållbarhetsrapportering; anställdas engagemang; informationskällor; organisationsstruktur; internt varumärke; interna informationsflöden organisatoriskt engagemang; organisatorisk identifiering; organisatoriskt förtroende;

  Sammanfattning : Intresset för hållbar utveckling har ökat under de senaste decennierna och likaså intresset hos företag i form av Corporate Social Responsibility (CSR) och hållbarhetsrapportering. Detta ökade engagemang leder till att företag behöver utveckla ett effektivt hållbarhetsarbete samt verksamma hållbarhetspolicys inom företaget. LÄS MER

 4. 4. Catch me if you can - En studie om operativ risk i svenska försäkringsföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Tristan Davaine; [2018]
  Nyckelord :Insurance; risk management; operational risk; Solvency 2; Försäkringsföretag; riskhantering; operativ risk; Solvens 2;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operativ risk är ett begrepp som har tilltagit i betydelse genom uppdagandet av skandaler och konkurser inom den finansiella sektorn. Varje svenskt försäkringsföretag är skyldigt att hantera operativa risker, men eftersom det är omöjligt att normalisera dess innebörd, åligger det företagen själva att avgöra dess omfång. LÄS MER

 5. 5. Belöningssystemets utformning & funktion : En fallstudie på två svenska bank- och försäkringsföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Markus Hammar; Kristoffer Cavrak; Joacim Rundlöf Kuusk; [2018]
  Nyckelord :Reward system; rewards; salary; monetary; non-monetary; motivation; bank and insurance companies.; Belöningssystem; belöningar; lön; monetära; icke-monetära; motivation; bank- och försäkringsföretag.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att få en ökad förståelse om belöningssystem och hur de är utformade på bank- och försäkringsbolag men också att se uppfattningar som finns kring vad anställda på bank- och försäkringsbolagen har för attityd till belöningssystem och ifall det är en motivation till att nå företagets mål. Två forskningsfrågor ligger till grund för att uppnå och besvara syftet av studien. LÄS MER