Sökning: "Förskola Jönköping university"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden Förskola Jönköping university.

 1. 1. Förskollärares utformning av språkundervisning i förskolan : En kvalitativ studie om hur sex förskollärare beskriver utformning av språkundervisning med yngre barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University

  Författare :Gabriella Gustafsson; Michaela Klein; [2023]
  Nyckelord :Förskollärare; förskola; didaktik; språkmiljö; delaktighet; inflytande; språkundervisning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur sex förskollärare beskriver sin utformning av språkundervisning med yngre barn i förskolan. Forskningsfrågorna som studien utgår ifrån är följande: Vad kännetecknar språkundervisning i förskolan enligt förskollärarna? Vilka språkdidaktiska val beskriver förskollärarna? Kvalitativa data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer som genomförts med sex förskollärare. LÄS MER

 2. 2. Robotars användning i förskola : En sociokulturell studie om Blue-bot och Bee-bot

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emelie Lundgren; Hanna Olsson; [2023]
  Nyckelord :Blue-bot; Bee-bot; Förskola; robot; datalogiskt tänkande; programmering; färdighet; kunskap; undervisning; analog programmering; sociokulturell;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om robotarna Blue-bot och Bee-bot. Syftet är att ta reda på hur robotar används av utbildade pedagoger samt vilka färdigheter och kunskaper de beskriver att barnen utvecklar av att använda robotar. LÄS MER

 3. 3. ”Det gäller ju att tolka, tolka, tolka” : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares dokumentationspraktik gällande fotografering med de yngsta barnen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Josefine Ström; Nina Rosell; [2023]
  Nyckelord :Förskola; Yngre barn; Delaktighet; Integritet; Tolka; Fotodokumentation; Dokumentation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bilda kunskap om hur förskollärare kan arbeta med de yngsta barnens rätt till delaktighet samt integritet vid fotografering i dokumentationskontexten. Den teoretiska utgångspunkten för studien är relationell teori, där begreppen sam-verkan och sam- varo fått en central roll. LÄS MER

 4. 4. “Nej men nu får vi skärpa till oss, nu måste vi sjunga!” : En kvalitativ studie om hur förskollärare uttrycker vad sång har för mening i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Alma Karlsson; Malin Johannesson; [2023]
  Nyckelord :Förskola; sång; musik; förskollärare; fenomenologi;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur några förskollärare uttrycker vad sång har för mening i förskolan. Frågeställningarna som har besvarats lyder: I vilka sammanhang används sång i förskolan? Hur beskriver förskollärare deras upplevelser av vad sång har för syfte i förskolan? Studien har genomförts genom en kvalitativ metod, med utgångspunkt i sex semistrukturerade intervjuer med förskollärare. LÄS MER

 5. 5. "Språkmiljö måste finnas hela tiden, det gör att utbildningen blir tillgänglig för barnen." : En kvalitativ studie om förskollärares upplevelser av barns språkande i förskolans fysiska - och sociala språkmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University

  Författare :Emma Brorsson; Erica Sjögren; [2023]
  Nyckelord :Förskola; Litteracitet; Språkande; Språkmiljö; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Studien syftar till att bidra med kunskap om förskollärares upplevelser av hur förskolans språkmiljö kan utmana och stötta barns språkande samt deras beskrivningar av hur språkmiljön bidrar till barns språkutveckling. Frågeställningar som har besvarats är: Hur upplever förskollärare att den fysiska språkmiljön ger barn förutsättningar för språkande? Hur upplever förskollärare att den sociala språkmiljön bidrar till barns språkutveckling?  Studien är genomförd med en kvalitativ metod genom sex samtalspromenader. LÄS MER