Sökning: "Förskola matematik metoder"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Förskola matematik metoder.

 1. 1. Att utveckla deklarativ kunskap i matematik : - En studie genomförd i gymnasieskolan med fokus på elever    i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Eva Jansson; [2018]
  Nyckelord :undervisning; matematik; deklarativ kunskap; elever i behov av särskilt stöd;

  Sammanfattning : I denna studie prövas två olika metoder, träning på tid (ÖVA) och lärande som inbegriper förståelse (GL). Syftet är, att om möjligt, utröna vilken av dem som är den bästa för att eleverna ska lära sig enkel aritmetik i så mening att kunskapen blir deklarativ. LÄS MER

 2. 2. Sortering är en del av matematiken : En studie om barns matematiska lärande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Angelica Lund; [2017]
  Nyckelord :Förskola; lek; matematik; pedagog; sortering;

  Sammanfattning : Studien är inriktad på sortering inom matematiken som förekommer i barnens aktiviteter på förskolan, samt vilken roll pedagogen har i dessa. Syftet med studien är att undersöka hur barnen på förskolan leker och lär matematik genom sorteringsaktiviteter, samt hur pedagogen samspelar tillsammans med barnen för att stötta dem i deras lärande. LÄS MER

 3. 3. När matematik blir ännu roligare - en barnbok om Fläcken : Ett utarbetat material som stödjer matematikundervisningen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Lagerhall; Josefin Sjölund Larsson; [2016]
  Nyckelord :arbetsmaterial; barnbok; Bishop; förskola; lärarhandledning; matematik;

  Sammanfattning : Det är inte ovanligt att förskollärare har en pessimistisk inställning till och känner en osäkerhet inför matematikämnet samtidigt som barns kunskaper i matematik har blivit allt sämre. Det krävs en förändring för att barn ska få möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper inom ämnet. LÄS MER

 4. 4. Matematik i förskolan : Pedagogers synliggörande av matematik i sandlådan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Frida Andersson; [2015]
  Nyckelord :preschool; mathematic; preschool teacher; play; sandbox; förskola; matematik; förskollärare; lek; sandlåda;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur pedagogerna synliggör matematiken genom lek i sandlådan tillsammans med barnen. Två metoder har valts för att kunna undersöka detta vilka är ostrukturerade observationer och semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Barns matematiska aktiviteter vid användningen av surfplattan i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Louise Moberg; [2015]
  Nyckelord :förskola; IKT; matematik; matematiska aktiviteter; surfplattor;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa barns matematiska aktiviteter vid användningen av surfplattan i förskolan och vilka möjligheter till lärande som skapas. Frågeställningarna i studien fokuserar på vilka matematiska aktiviteter barnen deltar i vid användningen av surfplattan i förskolan, hur barnen deltar i matematiska aktiviteter, vilket lärande som möjliggörs och vilka didaktiska val förskolläraren gör för att uppmuntra barnen att delta i matematiska aktiviteter. LÄS MER