Sökning: "Förskola tema"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden Förskola tema.

 1. 1. Förskollärares syn på arbete med rörelse i förskolan, utifrån läroplanstexter : Ett komparativt perspektiv mellan Sverige och England

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Jaqueline Österberg; Rebecca Oskarsson; [2023]
  Nyckelord :Movement and physical education; Policy enactment theory; Preschool; Preschool teacher perspective; Safety.; Förskola; Förskollärarperspektiv; Policy enactment teori; Rörelseundervisning; Säkerhet.;

  Sammanfattning : Studiens syfte ämnar att, genom ett komparativt internationellt perspektiv, undersöka förskollärares syn på arbete gällande barns rörelse i förskolan utifrån den svenska förskolans läroplan (Lpfö18, 2018) och den engelska förskolans läroplan (EYFS, 2021). Detta genom två frågeställningar; Hur ser förskollärare på sitt arbete med rörelse i förskolan, utifrån förskolans läroplan? Vilka likheter och skillnader framträder hos förskollärare i Sverige och i England, i relation till förskollärarnas syn på arbetet med barns rörelse? Studien utgår från ett förskollärarperspektiv genom en kvalitativ metod, inkluderande nio semistrukturerade intervjuer med förskollärare, fyra i Sverige och fem i England. LÄS MER

 2. 2. Utomhusmiljöns påverkan på barns utveckling och lärande samt hälsa : en kvalitativ undersökning om förskollärares och barnskötares uppfattning om utomhuspedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Therése Franzén; Linnea Persson; [2023]
  Nyckelord :Adult perspective; development; health; learning; outdoor education; preschool.; Förskola; hälsa; lärande; utomhuspedagogik; utveckling; vuxenperspektiv;

  Sammanfattning : Barn vistas i dagens urbana samhälle allt mindre utomhus trots detta är utomhuspedagogiken en viktig del i förskolans vardag. Tidigare forskning påvisar att utomhusvistelse utgör positiva effekter på barns utveckling och lärande samt hälsa och välbefinnande, trots att det även förekommer faktorer som begränsar till utomhusvistelse. LÄS MER

 3. 3. En diskursanalys av hur det talas om orosanmälningar i svenska förskolor : - Ett räddningsarbete eller ett stort svek?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ann Hansen; Hanna Fielding; [2023]
  Nyckelord :förskoledidaktik; orosanmälan; diskursanalys; diskurs; förskola; förskollärare; socialtjänst; anmälningsplikt; barn som far illa; förgivettagande; dialog;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare i svenska förskolor talar om processen kring att göra orosanmälningar. Det som undersöks i studien är vilka diskurser som råder i den kontext i vilken förskollärarna är verksamma och hur dessa diskurser kan komma att påverka förskollärarnas uppfattning om hur de bör agera vid misstanke om att ett barn riskerar att fara illa. LÄS MER

 4. 4. Matematik på förskolan : Matematikundervisning i barnens lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Shanaz Said; Sihem Semouk; [2022]
  Nyckelord :förskola; undervisning; matematik; lek; förskollärare;

  Sammanfattning : Sammanfattning Inledning Matematik är en viktig del i förskolans värld för att få en bra grund i skolan och i vårt samhälle speciellt med tanke på att matematik hela tiden finns runt omkring oss och används i många olika sammanhang. Det som krävs är att förskollärare ska synliggöra och tydliggöra matematiken på olika sätt för att locka barnens intresse i vardagliga situationer. LÄS MER

 5. 5. Metoo i förskolan? Kan en stor samhällsrörelses inverkan spåras hos förskolepedagogers attityder till genus? : En enkätstudie i en kommun

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Sara Bajer; Malin Svensson; [2022]
  Nyckelord :kön; genus; förskola; pedagog; förskollärare;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att ta reda på om man kan se en attitydförändring gentemot genusfrågor bland förskollärare och andra förskolepedagoger i en kommun efter Metoorörelsen. För att fullfölja syftet valde vi att genomföra en enkätstudie för att ge samtliga anställda inom de kommunala förskolorna i en kommun, möjlighet till att uttrycka sin uppfattning. LÄS MER