Sökning: "Förskolan barnböcker"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade orden Förskolan barnböcker.

 1. 1. ”Det gäller att vara en förebild för barnen” : En studie om fem förskollärares syn på uppdraget att motverka könsmönster i förskolan och hur de i relation till det uppdraget resonerar i valet av barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Jennie Osbeck; Jenny Fjärdsmans; [2022]
  Nyckelord :Genus; förskola; könsroller; subjektskapande; normer; barnböcker;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vilka synsätt det finns bland förskollärare att se på uppdraget att motverka könsmönster, samt hur de i relation till det uppdraget resonerar vid val av barnlitteratur. I studien används feministisk poststrukturalism som teoretiskt perspektiv samt begreppen normer, subjektskapande och positionering för att analysera materialet. LÄS MER

 2. 2. Boken bankar bra! : En observationsstudie av barnböckers agens och intra-aktion med yngre barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lotta Wåtz; Rosita Karlström; [2022]
  Nyckelord :posthumanism; förskola; yngre barn; barnböcker; affordance; intra-aktivitet;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka vilka möjligheter förskolans miljö erbjuder yngre barn att intra-agera självständigt med böcker och hur denna intra-aktion tar sig uttryck. Vår önskan var att genom detta få en fördjupad förståelse för yngre barns förutsättningar att grundlägga en identitet som bokläsare i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter till handlingsutrymme? : Två kvalitativa textanalyser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Camilla Aronson; Johannes Siljén; [2022]
  Nyckelord :Handlingsutrymme; kvalitativ textanalys; läroplan; barnböcker; barndomssociologi; Biestas ramverk;

  Sammanfattning : Förskolan har en viktig roll när det kommer till barnens möjligheter att finna förebildergenom litteratur. Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur handlingsutrymmeframkommer i barnlitteratur och förskolans läroplan. LÄS MER

 4. 4. Forskningens aktörskap i förskolan : En aktör-nätverksstudie om relationerna mellan forskning och praktik i en kompetensutvecklingsinsats

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mira Norén; [2022]
  Nyckelord :Applied research; preschool practice; educators; actor-network theory; tracking analysis; Forskningsanvändning; förskolepraktik; pedagoger; aktör-nätverksteori; spårande analys;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att med utgångspunkt i aktör-nätverksteori undersöka relationerna genom vilka de forskningstexter (som används i kompetensutvecklingsinsatsen Läslyftet) tillsammans med andra aktörer producerar översättningsprocesser med förmågan att förändra och påverka pedagogernas sätt att tänka och prata om det vardagliga arbetet med läsning i förskolan. Tidigare studier om hur forskning och vetenskaplig kunskap används i utbildningspraktiker efterfrågar ytterligare kunskap som begreppsliggör forskningsanvändning i praktiken. LÄS MER

 5. 5. Språkstödjande arbete i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar språkstödjande genom interaktion och artefakter.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Anna Håkansson; [2022]
  Nyckelord :Artefakter; interaktion; språkutveckling; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur förskollärare arbetar språkstödjande genom interaktion och artefakter. Syftet grundar sig i den förändrade förskolan med fler barn i behov av språkstöd samt den nya läroplanen (skolverket 2018) som inkluderar ordet utbildning. LÄS MER