Sökning: "Förskolan historia och utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Förskolan historia och utveckling.

 1. 1. Framtiden avgörs idag – inte imorgon : En litteraturstudie kring hur elever uppfattar de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna av hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Daniéla Melin; Khadra Ismail; [2018]
  Nyckelord :Sustainable Development; Education for sustainable development; ESD; SD; Future; School; Primary School; Elementary school; Environmental ethics; Anxiety; Ecophobia; History; Hållbar utveckling; Utbildning för hållbar utveckling; Framtid; Skola; Grundskola; Mellanstadiet; Miljöproblem; Miljöetik; Ångest; Historia;

  Sammanfattning : Syftet med följande litteraturstudie är att belysa hur elever i förskolan till årskurs sex förhåller sig till hållbar utveckling. Litteraturstudien ger en presentation kring elevers synsätt på de tre dimensionerna inom hållbar utveckling. LÄS MER

 2. 2. Cityförskolan - En förskola i massivträ : Framtagning av konstruktion samt ekonomisk jämförelse

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Hanna Håkansson; Elin Frimodig; [2016]
  Nyckelord :massivträ; konstruktion; massivträkonstruktion;

  Sammanfattning : För att kommande generationer ska ha tillgång till jordens resurser krävs det att en hållbar utveckling eftersträvas. Ekologisk hållbarhet är en del av den hållbara utvecklingen och för att byggbranschen ska bidra till detta bör materialen väljas med omsorg utifrån dess miljöpåverkan. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers syn på normalitet och avvikelse i förskolan – en jämförelse mellan de nordiska länderna Sverige och Norge

  C-uppsats,

  Författare :Jennie Axelsson; [2011]
  Nyckelord :Normalitet; avvikelse; pedagoger i förskolan; jämf;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om och hur synen på normalitet och avvikelse skiljer sig åt mellanverksamma förskollärare i Sverige och Norge. Dessutom är avsikten att undersöka huruvida förskolan sominstitution skapar och upprätthåller synen på vilket beteende som anses som normalt och vilket beteende somanses som avvikande hos barnen. LÄS MER

 4. 4.  Förskollärares uppfattningar och tankar om den fysiska inomhusmiljön i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Linda Wallerman Karjalainen; Maria Westman; [2010]
  Nyckelord :Fysisk miljö; Förskola; Förskollärare; Lärande; Material; Rum;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Förskolan har en lång historia bakåt och har sett olika ut genom tiderna, inomhusmiljön och synen på denna har ändrats. I vår bakgrund tar vi upp hur miljön sett ut historiskt fram till i dag. LÄS MER

 5. 5. Det finns väl inga gränser.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Karin Feldt; Emma Henriksson; [2009]
  Nyckelord :skapande verksamhet; föräldrar; kreativitet; fantasi; förskola; lek;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en undersökning om hur föräldrar till barn på två förskolor ser på skapande verksamhet i förskolan. Den undersökningsmetod som har använts är en kvalitativ enkätstudie med öppna frågor. LÄS MER