Sökning: "Förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 11427 uppsatser innehållade ordet Förskolan.

 1. 1. Har en förändrad organisation gett effekt på förskolans kvalitet? En fallstudie i Trollhättan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Malin Borssén; [2023-07-04]
  Nyckelord :förskolan; styrning; ledning; ledning och organisation;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur en förändrad skolorganisation påverkat förskolans och skolans kvalitet. Teori: I studien används programteori för att söka efter mekanismer som påverkat förändringen samt teori om praktikarkitektur för att förstå kontexten. LÄS MER

 2. 2. Barns psykiska hälsa i förskolan. En kvalitativ studie med fenomenografisk ansats om hur några förskollärare uppfattar sina kunskaper, pedagogiska verktyg och medvetna förhållningssätt i sitt arbete

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jenny Ekdahl; Jenny Millander; [2023-02-28]
  Nyckelord :psykisk hälsa; barn; förskola; anknytning; relationer; samspel;

  Sammanfattning : Rapporter visar att det skett en ökning av antalet inskrivna barn i förskolans utbildning under de senaste åren, samtidigt som forskning visar på en ökad psykisk ohälsa i samhället, framförallt ångestsyndrom och depression är det som utmärker sig. I rapporten från Skolverket (2019) be skrivs det att det finns ett utvecklingsområde i skolor och förskolor med en tydligare koppling i undervisningen av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. LÄS MER

 3. 3. Ansvar för pedagogiskt ledarskap i förskolan? – En granskning av rektorers och förskolelärares samarbete

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Caroline Brage; [2023-01-24]
  Nyckelord :Legitimitet; Institutionella normer och myter; Samarbete; Ledarskap på avstånd;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur rektorer och förskolelärare förhåller sig till och samarbetar med varandra utifrån rollernas beskrivna ansvar i läroplanen att på olika sätt leda i utbildningen för barnen. Ett särskilt fokus för studien är hur rektorer och förskolelärare förhåller sig till och hanterar det avstånd som råder mellan dem utifrån att rektorerna ansvarar för flera förskolor. LÄS MER

 4. 4. Barns demokratiska röst i rutinsituationer. : En kartläggning av barns demokratiska utrymme i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Frida Rodin; Hanna Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Democracy; preschool; routine situations; interplay; Demokrati; förskola; rutinsituationer; samspel;

  Sammanfattning : Studien undersöker utrymmet som barns demokratiska röst har i rutinsituationer i förskolan med syfte att kartlägga utrymmet. Studien genomfördes med metodtriangulering där det kvantitativa består av observationer med ett schema och det kvalitativa av fältanteckningar. LÄS MER

 5. 5. Skogsintegrerad förskola : Utformning av en förskola i en skog

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Nour Delli Abo; [2023]
  Nyckelord :preschool; preschool yard; durable; material choice; educator.; förskola; förskolegård; hållbar; materialval; pedagog.;

  Sammanfattning : Bevarad gammal skog är viktig för att öka biodiversitet, begränsa klimatpåverkan, minska stressoch öka människors välbefinnande. Forskning visar att gamla svenska skogar kan försvinnainom 50 år om den nuvarande avverkningstakten fortsätter. LÄS MER