Sökning: "Förskolans historia"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Förskolans historia.

 1. 1. Ålder är bara en siffranormen förhåller sig till : En kvalitativ intervjustudie av förskollärares uppfattningar om barns ålder i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Bodén; Frida Embertsén; [2019]
  Nyckelord :ålder; mognad; förskola; barnsyn; socialkonstruktivism; inflytande;

  Sammanfattning : Studien behandlar ålder som social konstruktion i förskolan. Syftet som korrelerar med frågeställningarna är att öka kunskap om förskollärares uppfattningar om och förhållningssätt till ålder samt hur dessa påverkar förskolans utbildning. Studiens utformning utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på ålder. LÄS MER

 2. 2. "Spring för livet" : en studie av hur förskolors friytor påverkar barnets vardag

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Marielle Nilsson; Moa Elfström; [2019]
  Nyckelord :Friyta; Förskola; Barngeografi; Poststrukturalism; Rörelse;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur storleken på förskolors friytor påverkar barnets vardag, med fokus på 50 kommunala förskolegårdar i Karlstads kommun. Då gårdarna idag krymper i takt med förtätningens ökade konkurrens om mark, samtidigt som behovet av nya förskoleplatser är stort, är barns rätt till rum ett aktuellt ämne. LÄS MER

 3. 3. "Nu får ni klara min son själva" : En vetenskaplig essä om förskolan som en del av instiutionaliseringen av barndomen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anneli Molin; [2019]
  Nyckelord :preschool history; institutionalization of childhood; shared responsibility; education; transition between home and preschool; förskolans historia; institutionalisering av barndomen; delat ansvar; utbildning; övergången mellan hem och förskola;

  Sammanfattning : My essay is about the transition between home and preschool and takes its starting point in two stories. The first describes an induction conversation and how I as an educator react and act on the basis of the reactions of the two caregivers. LÄS MER

 4. 4. Traditionsfirande i förskolan : En didaktisk studie om kulturell mångfald

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Susanna Baer; Catharina Kjerrulf; [2018]
  Nyckelord :celebration; cultural diversity; intercultural; preschool education; rituals; traditions; firande; förskola; interkulturell; jul; kultur; lucia; mångfald; traditioner; traditionsfirande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärarstudenters uppfattning om och tidigare erfarenheter av att arbeta med olika kulturella och religiösa traditioner i förskolan. Examensarbetet utgår från ett interkulturellt perspektiv och behandlar vilka traditioner som synliggörs i förskolan, hur firandet går till och informanternas uppfattning om tradition som fenomen och resurs för kulturellt lärande. LÄS MER

 5. 5. Förskolan i den rasifierade staden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Lars Schöpf; [2017-12-07]
  Nyckelord :Förskola; mångfald; ”vithet”; ras ; Klass; högresursområde;

  Sammanfattning : I förskolan läroplan Lpfö 98 (2016) beskrivs riktlinjerna för arbetet med mångfald;I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. LÄS MER