Sökning: "Förskolans perspektivet"

Visar resultat 1 - 5 av 339 uppsatser innehållade orden Förskolans perspektivet.

 1. 1. Att bygga tillitsfulla broar : relationsskapande mellan vårdnadshavare och pedagoger i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Evelina Ekenros; Elin Fohlin; [2021]
  Nyckelord :Förskola; läroplan; relation; samverkan; socioekologisk utvecklingsteori; sociokulturellt perspektiv; tillitsfull; yrkeskompetens;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie om legitimerade förskollärare samt utbildade barnskötares tolkningar av ett utvalt citat ur förskolans läroplan som beskriver hur arbetslaget ansvarar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen. Syftet är att synliggöra hur förskolans pedagoger talar om tillitsfulla relationer mellan förskola och hem. LÄS MER

 2. 2. Kommunikationsmönster i förskolans undervisning : Samtal, scaffolding och småprat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linda Leimo; [2021]
  Nyckelord :förskola; undervisning; scaffolding; samtal; kommunikationsmönster; didaktiska strategier;

  Sammanfattning : Kommunikation mellan barn och pedagoger kan ses som en bas för allt som sker i förskolans verksamhet, såväl omsorg som undervisning och lärande. Hur undervisning utformas efter Läroplanen för förskolans (Lpfö18, 2018) riktlinjer är tolkningsbart och pedagogers ansvar. LÄS MER

 3. 3. Barns inflytande i planerade aktiviteter : Förskollärares syn på begreppet barns inflytande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Rebecca Edvinsson; [2021]
  Nyckelord :Children s influence; influence; preschool; planned activities; preschool teachers; Barns inflytande; inflytande; förskolan; planerade aktiviteter; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om barns inflytande under planerade aktiviteter i förskolans verksamhet utifrån förskollärarens perspektiv. Utifrån detta syfte formulerades två frågeställningar; vilken innebörd lägger förskollärarna i begreppet barns inflytande samt på vilket sätt tar förskollärarna till vara på och ger möjligheter till inflytande i planerade aktiviteter? Det sociokulturella perspektivet ligger till grund för studiens teoretiska perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Undervisning i förskolan : En kvalitativ studie om undervisning med de yngsta förskolebarnen i syfte att främja språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Elin Jansson; Maria Persson; [2021]
  Nyckelord :Undervisning; språkutveckling; förskolans yngsta barn; förskollärares perspektiv; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studien vill belysa förskollärares syn på språklig undervisning i arbetet med de yngsta barnen på förskolan. Undervisningsbegreppet är ett relativt nytt och svårdefinierat begrepp som tillkommit förskolans läroplan och är därför i behov av mer forskning. LÄS MER

 5. 5. FÖRSKOLLÄRARES UPPFATTNINGAR OM FÖRSKOLANS FYSISKA INOMHUSMILJÖ : En kvalitativ studie om hur förskollärare ser på den fysiska inomhusmiljön i förskolan samt miljöns betydelse för barns utveckling och lärande.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rebecka Bengtsson; Aldina Jahic; [2021]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; fysisk inomhusmiljö; material; närvarande; barns intressen; sociokulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka vad förskollärare har för uppfattningar om förskolans fysiska inomhusmiljö men det finns även ett intresse av att synliggöra vilken betydelse miljön har för barns utveckling och lärande. Studien har en kvalitativ ansats och datainsamlingen har genomförts med metoden semistrukturerade intervjuer. LÄS MER