Sökning: "Förskoleklass"

Visar resultat 1 - 5 av 1332 uppsatser innehållade ordet Förskoleklass.

 1. 1. Examensarbete specialpedagogprogrammet 2021. : ”Ja vi är ju mer som en klass på riktigt eftersom den är obligatorisk”. Intervjustudie gällande förskoleklassen som obligatorisk skolform.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Ottilia Joanna Mulder; [2023]
  Nyckelord :Förskoleklass som obligatorisk skolform; dilemma; explorativ design.;

  Sammanfattning : Abstract  Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger i förskoleklass tänker kring och förhåller sig till att förskoleklassen nu är en obligatorisk skolform. I bakgrunden till detta arbete får läsaren möjlighet att följa med bakåt i historien hur det kom sig att förskoleklassen blev en obligatorisk skolform. LÄS MER

 2. 2. Har du fått välja bok någon gång? : En kvalitativ studie om elevers inflytande i utbildningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Gunilla Karlzén; Mette Ahlberg; [2023]
  Nyckelord :Elevinflytande; erfarenhet; högläsning; semistrukturerade intervjuer; grundskolan;

  Sammanfattning : I skolans styrdokument står det att elever har rätt till inflytande och att undervisningen ska utgå från elevers erfarenhet samt i de lägre åren även vara elevnära. Syftet med denna studie är att undersöka elevers inflytande över sin utbildning samt hur elevers erfarenheter återspeglas i undervisningen genom att besvara följande frågor: Har elever i åk F-3 inflytande över valet av högläsningsböcker i skolan? Hur återspeglas elevers erfarenheter i valet av högläsningsböcker?  Semistrukturerade intervjuer genomfördes med elever och pedagoger i en förskoleklass samt i en åk 2. LÄS MER

 3. 3. ”Ungarna är duktiga på att förstå bortom orden och mellan raderna.” : En enkätundersökning om högläsning och poesi i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Madeleine Berg; Tova Ottander; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att synliggöra hur lärare som jobbar i förskoleklass upplever sitt eget förhållningssätt till högläsning och samtal inom skönlitteratur och framför allt arbetet med En bro av poesi Studien genomfördes genom en kvantitativ enkätundersökning med frågor som behandlade dels generell läsning av skönlitteratur i förskoleklass, dels boken En bro av poesi. Boken är en poesisamling som skapades för att stimulera till poesiläsning och samtal om poesi med elever i unga åldrar. LÄS MER

 4. 4. Lärares attityder och upplevelser om kartläggningsmaterialet Hitta språket relaterat till elever med läs - och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jessica Holmander; Hanna Svensson; [2023]
  Nyckelord :Hitta språket; kartläggningsmaterial; läs- och skrivsvårigheter; språklig medvetenhet; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Hitta språket är ett stöd för att kartlägga elevers språkliga medvetenhet i förskoleklass. Kartläggningsmaterialet är obligatoriskt och ska utföras under höstterminen i förskoleklassen. Syfte är att identifiera elever som är i behov av stöd. I skollagen står det att elever som är i behov av stöd har rätt att få det i tid. LÄS MER

 5. 5. Andraspråkselevers språkinlärning i förskoleklass : Verktyg och faktorer som möjliggör andraspråkselevers språkinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Julia Hall; Tess Hedberg; [2023]
  Nyckelord :Andraspråk; flerspråkighet; literacy; scaffolding; transspråkande;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vilka verktyg som används i två olika skolor i undervisningen, för att andraspråkselever ska tillgodogöra sig undervisningen i förskoleklassen. Kopplat till syftet har vi det sociokulturella perspektivet och ramfaktorteorin som ett analysverktyg, där vi jämför och letar efter skillnader och likheter skolorna emellan. LÄS MER